ناتوانی در حفظ آرمان، آثار سستی ملتها، مقابله با متجاوز وظیفه هر مسلمان و ... سخنان امام خمینی (ره) در برنامه آب و آیینه