تزکیه و پاک کردن مردم هدف اصلی حرکت انبیاء و .... سخنان امام خمینی (ره) در برنامه آب و آیینه