تأثیر مجالس عزاداری برای سیدالشهداء (علیه السلام)، انگیزه اصلی ایجاد عزاداریها ایجاد وحدت و .... سخنان امام خمینی (ره) در برنامه آب و آیینه.