موج جدید گرانی‌ها از لبنیات، برنج، روغن و مرغ به «نون» رسید