نقدینگی

جستجو

نقدینگی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
6 برابر شدن نقدینگی در دوره روحانی
04':18''
0 0
6 برابر شدن نقدینگی در دوره روحانی
کانال :
وقتی نقدینگی کشور در دولت روحانی با رشد ۴۸۰ درصدی به ۳۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است اما رشد اقتصادی کشور در این ۸ سال تنها ۶ درصد بوده است!