محسن قرائتی

جستجو

محسن قرائتی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
سوره بقره آيه 25(نعمت های بهشتی)
06':33''
3119 0
سوره بقره آيه 25(نعمت های بهشتی)
کانال :
تفسیر آیه بیست و پنجم از سوره بقره: و مژده ده کسانی را که ایمان آورند و نیکو کاری پیشه کردند که جایگاه آنان باغ هایی است که نهر ها در آن جاریست و چون از میوه های گوناگون آن بهرمند شوند . . . . . . .
سوره بقره آيه 23 و 24(تحدی و مبارز طلبی قرآن)
10':42''
2278 0
سوره بقره آيه 23 و 24(تحدی و مبارز طلبی قرآن)
کانال :
تفسیر ایه بیست و سه و بیست و چهار سوره بقره: :و اگر شما را شکی است در قرآنی که بر بنده خود فرستادیم پس بیاورید یک سوره مانند آن و گواهان خود را بخوانید به جز خدا اگر راست می گویید و اگر این کار را نکردید و هرگز نتوانید کرد پس بپرهیزید از آتشی که . . . . . . . .
سوره بقره آيه 22(نعمت های خدا در زمین و آسمان)
11':01''
2348 0
سوره بقره آيه 22(نعمت های خدا در زمین و آسمان)
کانال :
تفسیر آیه بیست و دوم از سوره بقره:آن خدایی که زمین را گسترد و آسمان را برافراشت و فرو بارید از آسمان آبی که به سبب آن بیرون آورد میوه های گوناگون برای روزی شما پس کسی را مثل و مانند او قرار ندهید. . . . . .
سوره بقره آيه 21(چرا نماز بخوانیم؟)
17':01''
837 0
سوره بقره آيه 21(چرا نماز بخوانیم؟)
کانال :
تفسیر آیه بیست و یکم سوره بقره:ای مردم بپرستید خدایی را که فریننده شما و پشتیبان شماست باشد که پارسا و منزه باشید
سوره بقره آيه 20(منافق در مسیر حرکت، متحیر است)
06':43''
632 0
سوره بقره آيه 20(منافق در مسیر حرکت، متحیر است)
کانال :
تفسیر آیه بیستم از سوره بقره: نزدیک است برق روشنی چشم هایشان را ببردهرگاه روشنی بینند در آن روند و چون تاریک شود بایستند و اگر خدا می خواست . ...... . . .
سوره بقره آيه 19(مثالی برای ترسیم وضعیت منافقان2)
05':06''
645 0
سوره بقره آيه 19(مثالی برای ترسیم وضعیت منافقان2)
کانال :
تفسیر آیه نوزدهم از سوره بقره:یا مثل آنان چون کسانی است که در بیابان بارانی تند که در آن تاریکی و رعد و برق است. . . . . .
سوره بقره آيه 18(نفاق، انسان را از درک حقایق باز می دارد)
03':54''
669 0
سوره بقره آيه 18(نفاق، انسان را از درک حقایق باز می دارد)
کانال :
تفسیر آیه هجدهم از سوره بقره:آنها کر و گنگ و کورند و از ضلالت خود برنمی گردند
سوره بقره آيه 17(مثالی برای ترسیم وضعیت منافقان1)
08':01''
1272 0
سوره بقره آيه 17(مثالی برای ترسیم وضعیت منافقان1)
کانال :
تفسیر آیه هفدهم سوره بقره: مثل ایشان مانند کسی است که آتشی بیفروزد و همین که روشن کند پیرامون او را . . . . . . .. .
سوره بقره آيه 16(سود و زیان در قرآن)
04':47''
1808 0
سوره بقره آيه 16(سود و زیان در قرآن)
کانال :
تفسیر آیه شانزدهم از سوره بقره:آنانند که گمراهی را به راه راست خریدند پس تجارت ایشان سود نکرد و راه هدایت نیافتند
سوره بقره آیه 15(نحوه ی برخورد خداوند با گنه کاران )
04':47''
643 0
سوره بقره آیه 15(نحوه ی برخورد خداوند با گنه کاران )
کانال :
تفسیر آیه پانزدهم از سوره بقره:خدا به ایشان استهزا کندو مهلتشان دهد که در سرکشی حیران بمانند
سوره بقره آيه 14(منافق، نان را به نرخ روز می خورد )
04':47''
866 0
سوره بقره آيه 14(منافق، نان را به نرخ روز می خورد )
کانال :
تفسیر آیه چهاردهم از سوره بقره:و چون به اهل ایمان برسند گویند :ما ایمان آوردیم و وقتی با شیاطین خود خلوت می کنند گویند ما با شماییم. . . . . . . .
سوره بقره آيه 13(بی اثر بودن ارشاد و دعوت اولیای خدا، در منافقان)
05':52''
760 0
سوره بقره آيه 13(بی اثر بودن ارشاد و دعوت اولیای خدا، در منافقان)
کانال :
تفسیر ایه سیزدهم از سوره بقره:و چون به ایشان گویند:ایمان آورید چنان که دیگران ایمان آوردند گویند: چگونه ایمان آوریم مانند بی خردان؟! . . . . . .. .
سوره بقره آيه 12(نحوه ی برخورد با متلک ها)
05':28''
594 0
سوره بقره آيه 12(نحوه ی برخورد با متلک ها)
کانال :
تفسیر آیه دوازدهم سوره بقره:آگاه باشید آنها خود مفسدند ولی نمی دانند
سوره بقره آيه 11(نفاق، عامل فساد)
04':22''
1203 0
سوره بقره آيه 11(نفاق، عامل فساد)
کانال :
تفسیر آیه یازدهم از سوره بقره:و چون آنان را گویند که فساد در زمین نکنید گویند :تنها ما کار به صلاح کنیم
سوره بقره آيه 10(نفاق یک مرض روحی)
05':03''
893 0
سوره بقره آيه 10(نفاق یک مرض روحی)
کانال :
تفسیر آیه دهم از سوره بقره:در دل های ایشان بیماری جهل و عناد استخدا بر بیماری آنها بیفزاید و برای ایشان عذابی دردناک است به سبب آنکه پیوسته دروغ می گفتند
سوره بقره آيه 9(خدعه و نیرنگ کار دائمی منافقان)
07':07''
761 0
سوره بقره آيه 9(خدعه و نیرنگ کار دائمی منافقان)
کانال :
تفسیر آیه نهم سوره بقره:می خواهند خدا و اهل ایمان را فریب دهند و حال آنکه فریب ندهند مگر خود را و این را نمی دانند
سوره بقره آيه 8(ویژگی ها منافقان)
07':04''
1428 0
سوره بقره آيه 8(ویژگی ها منافقان)
کانال :
تفسیر آیه هشت از سوره بقره :و گروهی از مردم گویند ما به خدا و روز قیامت ایمان آوردیم و حال آنکه ایمان نیاورده اند
سوره بقره آيه 7(انواع قلب ها در قرآن)
08':08''
2836 0
سوره بقره آيه 7(انواع قلب ها در قرآن)
کانال :
تفسیر آیه هفت از سوره بقره:خداوند بر دل ها و گوش های ایشان مهر نهادو بر چشم های ایشان پرده افتادهو ایشان را عذابی سخت خواهد بود
سوره بقره آيه 6(کفر و کافران)
04':40''
676 0
سوره بقره آيه 6(کفر و کافران)
کانال :
تفسیر آیه ششم از سوره بقره:ای رسول ما کافران را یکسان است که بترسانی یا نترسانی ، ایمان نخواهند آورد
سوره بقره آيه 5(راه رسیدن به رستگاری)
04':29''
631 0
سوره بقره آيه 5(راه رسیدن به رستگاری)
کانال :
تفسیر آیه پنجم از سوره بقره:آنان از لطف پروردگار خویش به راه راستند و آنها به حقیقت رستگاران عالمند
سوره حمد آيه 7(نعمت داده شدگان و غضب شدگان در قرآن)
10':11''
1085 0
سوره حمد آيه 7(نعمت داده شدگان و غضب شدگان در قرآن)
کانال :
راه آنان که به آنها انعام فرمودی نه راه کسانی که به آنها خشم فرمودی و نه گمراهان
سوره بقره آيه 4(ایمان به کتب آسمانی، یقین به آخرت)
07':43''
1296 0
سوره بقره آيه 4(ایمان به کتب آسمانی، یقین به آخرت)
کانال :
و آنان که ایمان آرند به آنچه به تو و آنچه به (پیغمبران ) پیش از تو فرستاده شده و آنها خود به عالم آخرت یقین دارند
سوره بقره آيه 3(ایمان به غیب، اقامه ی نماز)
17':44''
1550 0
سوره بقره آيه 3(ایمان به غیب، اقامه ی نماز)
کانال :
آن کسانی که به جهان غیب ایمان آرند و نماز به پا دارند و از هر چه روزیشان کردیم به فقیران انفاق کنند
سوره بقره آيه 2(قرآن،هدایت کننده افراد باتقوا)
06':38''
776 0
سوره بقره آيه 2(قرآن،هدایت کننده افراد باتقوا)
کانال :
آن کتاب (قرآن) شکی در آن نیست، و راهنمای پرهیزکاران است
سوره بقره آيه 1(حروف مقطعه)
05':56''
6416 0
سوره بقره آيه 1(حروف مقطعه)
کانال :
الم از رموز قرآن است که به این حروف مقطعه می گوییم که نظرات متعددی در مورد این حروف وجود دارد
سوره حمد آيه 6(راه مستقیم)
12':02''
1103 0
سوره حمد آيه 6(راه مستقیم)
کانال :
تنها دعای سوره ی حمد؛ پروردگارا ما را به راه راست هدایت فرما
سوره حمد آيه 5(کمک خواستن فقط از خدا)
15':33''
4804 0
سوره حمد آيه 5(کمک خواستن فقط از خدا)
کانال :
پروردگارا تنها تورا می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم
سوره حمد آيه4  (مالکیت خداوند در قیامت)
09':11''
1290 0
سوره حمد آيه4 (مالکیت خداوند در قیامت)
کانال :
به ایه ی چهارم قرآن یعنی خداوند مالک روز قیامت است، می رسیم
سوره حمد آيه 3(رحمت خداوند)
09':11''
1096 0
سوره حمد آيه 3(رحمت خداوند)
کانال :
ایه سوم از سوره حمد؛پروردگار جهان بخشنده و مهربان است
سوره حمد آيه2 (معنای کلمه حمد و رب)
08':20''
3595 0
سوره حمد آيه2 (معنای کلمه حمد و رب)
کانال :
سپاس و ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است