محسن قرائتی

جستجو

محسن قرائتی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
سوره بقره آيه 92و93
11':36''
527 0
سوره بقره آيه 92و93
کانال :
تفسیر آیه نود و دوم و نود و سوم سوره بقره: و با آن همه آیات و معجزات روشن که موسی برای شما آشکار نمود باز گوساله پرستی اختیار کردید و شما مردمی سخت ظالم و ستمکاریدو به یاد آرید وقتی که از شما پیمان گرفتیم و کوه طور را . . .. . .
سوره بقره آيه 91
08':05''
730 0
سوره بقره آيه 91
کانال :
تفسیر آیه نود و یکم از سوره بقره: و چون به یهود گویند به قرآن که خدا فرستاده ایمان آرید پاسخ دهند که تنها به تورات که بر ما نازل شده ایمان آوریم و به غیر تورات کافر می شوند در صورتی که قرآن کتاب حق است و کتاب آنها را تصدیق می کندبگو:........
سوره بقره آيه 90
08':35''
891 0
سوره بقره آيه 90
کانال :
تفسیر آیه نودم از سوره بقره:بد معامله ای با خود کردند که به نعمت قرآن که خداوند بر آنها نازل کرد کافر شدند از روی حسد و ستمگری که چرا خدا فضل خود را مخصوص بعضی از بندگان گرداند (چرا پیامبری از غیر بنی اسراییل برانگیخته؟!)
سوره بقره آيه 89
04':53''
1200 0
سوره بقره آيه 89
کانال :
تفسیر آیه هشتاد و نهم از سوره بقره: و چون کتاب آسمانی قرآن از نزد خدا برای هدایت آنها آمد با وجودی که کتاب تورات آنان را تصدیق می کرد و با آنکه خود آنها پیش از بعثت پیامبر اسلام انتظار غلبه بر کافران داشتند آنگاه که آمد و. . . ..
سوره بقره آيه 88
05':50''
581 0
سوره بقره آيه 88
کانال :
تفسیر آیه هشتاد و هشتم از سوره بقره: و آن گروه به پیغمبران گفتند دل های ما در حجاب غفلت است چیزی لز سخنان شما درنمی یابد چنین نیست که گفتند بلکه خدا بر آنها لعن فرمود زیرا کافر شدند و میانشان اهل ایمان کم بود.
سوره بقره آيه 87
06':44''
1577 0
سوره بقره آيه 87
کانال :
تفسیر آیه هشتاد و هفتم از سوره بقره: و ما به موسی کتاب تورات عطا کردیم و از پی او پیغمبران فرستادیم و عیسی پسر مریم با معجزات و ادله روشن حجت ها دادیم و او را به واسطه ی روح القدس توانایی بخشیدید . . . . . .
سوره بقره آيه 86
07':23''
1320 0
سوره بقره آيه 86
کانال :
تفسیر آیه هشتاد و ششم از سوره بقره:آینان همان کسانند که دنیا را خریده و ملک ابدی آخرت را فروختند پس در آخرت عذاب آنها تخفیف نیابد و هیچ یاوری نخواهند داشت .
سوره بقره آيه 85
11':16''
2677 0
سوره بقره آيه 85
کانال :
تفسیر آیه هشتاد و پنجم از سوره بقره: با این عهد و اقرار باز شما به همان خوی زشت خون یکدیگر می ریزید و گروهی از خودتان را از دیارشان می رانید و در بد کاری و ستم بر ضعیفان همدست و پشتیبان یکدیگرید و .. . . ..
سوره بقره آيه 84
09':46''
768 0
سوره بقره آيه 84
کانال :
تفسیر آیه هشتاد و چهارم از سوره بقره: و به یاد آرید هنگامی را که از شما عهد گرفتیم که خون یکدیگر را نریزید و یکدیگر را از خانه و دیار خود نرانید پس بر آن عهد اقرار کرده و خود شما بر آن گواه می باشید
سوره بقره آيه 82 و 83
09':46''
1857 0
سوره بقره آيه 82 و 83
کانال :
تفسیر آیه هشتاد و دوم و هشتاد و سوم از سوره بقره: و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند آنان اهل بهشتند و پیوسته در بهشت جاوید متنعم خواهند یاد ارید هنگامی را که از بنی اسراییل عهد گرفتیم . . . . .
سوره بقره آيه 80 و 81
08':40''
1646 0
سوره بقره آيه 80 و 81
کانال :
تفسیر آیه هشتادم و هشتاد ویکم از سوره بقره: و یهود گفتند هیچوقت آتش عذاب به ما نرسد مگر چند روزی معدود به آنان بگو: آیا به آنچه دعوی می کنید عهد و پیمانی از خدا گرفته اید که خدا هم از آن عهد هرگز تخلف نکند یا چیزی به خیال جاهلانه خود به خدا نسبت می دهید؟. . . . . .
سوره بقره آيه 79
08':25''
1214 0
سوره بقره آيه 79
کانال :
تفسیر آیه هفتاد و نهم از سوره بقره: پس وای بر آن کسانی که پیش خود کتاب را نوشته و و به خدای متعال نسبت دهند تا به بهای اندک بفروشند پس وای برآنها از آن نوشته ها و آنچه از آن به دست آرند
سوره بقره آيه 78
07':53''
810 0
سوره بقره آيه 78
کانال :
تفسیر آیه هفتاد و هشتم از سوره بقره: و بعضی از عوام یهود که خواندن و نوشتن هم ندانند تورات را جز آمال باطل خود نپندارند و تنها پابست خیالات خام و بیهوده خویشند.
سوره بقره آيه 77
08':00''
850 0
سوره بقره آيه 77
کانال :
تفسیر ایه هفتاد هفتم از سوره بقره: آیا نمی دانند که خدا برآنچه پنهان داشته و یا آشکار کنند آگاه است؟
سوره بقره آيه 76
07':46''
617 0
سوره بقره آيه 76
کانال :
تفسیر آیه هفتاد و ششم از سوره بقره: و هرگاه با مومنان روبه رو شوند گویند ما نیز ایمان آورده ایم و چون با یکدیگر خلوت کنند گویند که چرا دری که خدا از علوم به روی شما گشوده به روی مسلمانان باز می کنید تا. . . . . . .
سوره بقره آيه 75
08':00''
1488 0
سوره بقره آيه 75
کانال :
تفسیر آیه هفتاد و پنجم از سوره بقره: آیا طمع دارید که یهودیان به دین شما بگروند در صورتی که گروهی از آنان کلام خدا را شنیده و به دلخواه خود تحریف می کنند با آنکه در کلام خدا تعقل کرده و معنی آن را دریافته اند.
سوره بقره آيه 74
10':41''
1429 0
سوره بقره آيه 74
کانال :
تفسیر آیه هفتاد و چهارم از سوره بقره: پس با این معجزه باز چنان سخت دل شدید که دل هایتان چون سنگ یا سخت تر از آن شد چه آنکه از پاره ای از سنگ ها چشمه بجوشد و برخی دیگر از سنگ ها بشکافد و. . . . . ..
سوره بقره آيه 73
05':20''
721 0
سوره بقره آيه 73
کانال :
تفسیر آیه هفتاد و سوم از سوره بقره: پس دستور دادیم بعضی از اعضای گاو را بر بدن کشته زنید تا زنده شود و قاتل را معرفی کند اینگونه خداوند مردگان را زنده خواهد فرمود و قدرت کامله خویش را بر شما آشکار می نماید باشد که عقل خود را به کار برید.
سوره بقره آيه 72
07':48''
676 0
سوره بقره آيه 72
کانال :
تفسیر آیه هفتاد و دوم از سوره بقره: و به یاد آرید وقتی که نفسی را کشتید و یکدیگر را دوباره متهم و نزاع برانگیختید و خداوند می خواست راز پنهانی شما را آشکار کند.
سوره بقره آيه 70 و 71
07':14''
1960 0
سوره بقره آيه 70 و 71
کانال :
تفسیر آیه هفتادم و هفتاد و یکم از سوره بقره: باز گفتند که از خدایت بخواه چگونگی آن گاو را کاملا برای ما روشن گرداند که هنوز بر ما مشتبه است و چون رفع اشتباه شود البته به خواست خدا راه هدایت پیش گیریم.
سوره بقره آيه 69
07':25''
559 0
سوره بقره آيه 69
کانال :
تفسیر آیه شصت و نهم از سوره بقره: گفتند که از خدا بخواه که رنگ آن گاو را معین کندموسی گفت خدا می فرماید گاو زرد زرینی باشد که بینندگان را فرح بخشد.
سوره بقره آيه 68
07':27''
664 0
سوره بقره آيه 68
کانال :
تفسیر آیه شصت و هشتم از سوره بقره: گفتند که از خدای خود بخواه که خصوصیت گاو را برای ما معین کند موسی گفت خدا می فرماید: گاوی نه پیر از پا افتاده و نه جوان و کار نکرده بلکه میان این دو حال باشد حال انجام دهید آنچه مامورید.
سوره بقره آيه 67
06':46''
1097 0
سوره بقره آيه 67
کانال :
تفسیر آیه شصت و هفتم از سوره بقره: و به یاد آرید وقتی که موسی به قوم خود فرمود: که به امر خدا گاوی را ذبح کنید گفتند: مارا به تمسخر گرفته ای؟ موسی گفت: پناه میبرم به خدا از آنکه سخن به تمسخر گویم و از مردم نادان باشم.
سوره بقره آيه 66
02':43''
545 0
سوره بقره آيه 66
کانال :
تفسیر آیه شصت و ششم از سوره بقره: و این عقوبت مسخ را کیفر آنان و عبرت اخلاق آنان و پند پرهیزکاران گردانیدیم.
سوره بقره آيه 65
07':47''
814 0
سوره بقره آيه 65
کانال :
تفسیر آیه شصت و پنجم از سوره بقره: و محققا دانسته اید که برخی از شما که عصیان ورزیده و حرمت شنبه را نگه نداشته اند گفتیم بوزینه شوید و راندگانی دور از قرب حق.
سوره بقره آيه 64
04':47''
747 0
سوره بقره آيه 64
کانال :
تفسیر ایه شصت و چهارم از سوره بقره: بعد از آن همه عد و پیمان از خدا روی گرداندید و اگر فضل و رحمت خدا شامل شما نمی شد البته در شمار زیانکاران بودید.
سوره بقره آيه 63
07':56''
925 0
سوره بقره آيه 63
کانال :
تفسیر آیه شصت و سوم از سوره بقره: ای بنی اسراییل به یاد آرید وقتی که از شما پیمان گرفتیم و کوه طور را بالای سر شما برافراشتیم و دستور دادیم که احکام تورات را با عقیده محکم پیروی کنید و پیوسته آن را در نظر گیرید. . . . .
سوره بقره آيه 62
07':10''
1079 0
سوره بقره آيه 62
کانال :
تفسیر آیه شصت و دوم از سوره بقره: هر یک از مسلمان و نصاری و صابئان که از روی حقیقت به خدا و روز قیامت ایمان آورد و نیکوکاری پیشه کند .، البته آنها از خدا پاداش نیک یابند. . . . . .
سوره بقره آيه 61
07':36''
599 0
سوره بقره آيه 61
کانال :
تفسیر آیه شصت و یکم از سوره بقره:و به یاد آرید وقتی که به موسی اعتراض کردید که ما بر یک نوع طعان صبر نخواهیم کرد از خدای خود بخواه که برای ما از زمین نباتاتی برآورد مانند سبزی و خیار و سیر و عدس و پیاز . . . . . .
سوره بقره آيه 60
10':05''
705 0
سوره بقره آيه 60
کانال :
تفسیر آیه شصتم از سوره بقره: و به یاد آرید وقتی موسی برای قوم خود طلب اب کرد به او گفتیم عصای خود را بر سنگ زن پس دوازده چشمه آّ از آن سنگ جوشید و. . . ...