قرآن کریم

جستجو

قرآن کریم

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
سوره اعلی آیه 1 تا 5 / منزه بودن نام خداوند
11':22''
4130 0
سوره اعلی آیه 1 تا 5 / منزه بودن نام خداوند
کانال :
نام پروردگار بلندمرتبه‏ات را به پاکى یاد کن ، همان که آفرید و سامان بخشید و آنکه (هر چیز را) اندازه‏اى نهاد و هدایت کرد ، آنکه (گیاه) چراگاه را رویانید و سرانجام آن را خشک و تیره کرد ... تفسیر آیات 1 تا 5 سوره اعلی توسط استاد قرائتی
سوره طارق آیه 11 تا 17 / مهلت خداوند به کافران
09':09''
505 0
سوره طارق آیه 11 تا 17 / مهلت خداوند به کافران
کانال :
سوگند به آسمان باران‏زا ، سوگند به زمین که (براى خروج گیاهان) برشکافته است که همانا این قرآن سخنى است قاطع و هزل و شوخى نیست ، همانا کافران پیوسته نیرنگ مى‏کنند و من نیز تدبیر مى‏کنم ، پس کافران را مهلت ده و اندک زمانى آنان را به خود واگذار.
سوره طارق آیه 1 تا 10 / قدرت خداوند بر زنده کردن مردگان
10':35''
5581 0
سوره طارق آیه 1 تا 10 / قدرت خداوند بر زنده کردن مردگان
کانال :
سوگند به آسمان و ستاره طارق و تو چه دانى که طارق چیست؟ ستاره‏اى است درخشنده ، (به اینها سوگند که) هیچ کس نیست مگر آنکه بر او نگهبانى است ، پس انسان بنگرد که از چه آفریده شده است ... تفسیر آیات 1 تا 10 سوره طارق توسط استاد قرائتی
سوره بروج آیه 17 تا 22 / مصونیت قرآن از هرگونه تحریف
06':11''
2272 0
سوره بروج آیه 17 تا 22 / مصونیت قرآن از هرگونه تحریف
کانال :
آیا سرگذشت آن سپاه به تو رسیده است؟ (سپاه) فرعون و ثمود ، آرى، کافران (پیوسته) در تکذیب (حق) هستند و خداوند از هر سو بر ایشان احاطه دارد ، آرى آن قرآن مجید است که در لوحى محفوظ ثبت است ... تفسیر آیات 17 تا 22 سوره بروج توسط استاد قرائتی
سوره بروج آیه 12 تا 16 / شدید بودن قهر خداوند
06':28''
1197 0
سوره بروج آیه 12 تا 16 / شدید بودن قهر خداوند
کانال :
همانا قهر و مجازات پروردگارت شدید است ، بى تردید اوست که (آفرینش را) آغاز مى‏کند و باز مى‏گرداند و هموست بخشنده و دوستدار (مؤمنین) ، صاحب عرش و داراى مجد و عظمت ، آنچه را اراده کند حتماً انجام مى‏دهد ... تفسیر آیات 12 تا 16 سوره بروج توسط استاد قرائتی
سوره بروج آیه 10 تا 11 / عذاب جهنم در انتظار اصحاب اخدود
06':58''
4513 0
سوره بروج آیه 10 تا 11 / عذاب جهنم در انتظار اصحاب اخدود
کانال :
همانا کسانى که مردان و زنان با ایمان را مورد آزار و شکنجه قرار دادند و توبه نکردند، پس براى آنان عذاب دوزخ و همچنین عذاب سوزان است ، همانا براى کسانى که اهل ایمان و عمل صالح هستند، باغ‏هایى بهشتى است که نهرها از زیر آن جارى است، این است رستگارى بزرگ ... تفسیر آیات 10 تا 11 سوره بروج توسط استاد قرائتی
سوره بروج آیه 1 تا 9 / سوگند به آسمان پر ستاره
13':00''
3330 0
سوره بروج آیه 1 تا 9 / سوگند به آسمان پر ستاره
کانال :
سوگند به آسمان که داراى برجهاى بسیار است ، به روز موعود سوگند ، به شاهد و مشهود سوگند ، مرگ بر صاحبان گودال (پر آتش) ، همان آتش پر هیزم ، آنگاه که آنان بالاى آن نشسته بودند ... تفسیر آیات 1 تا 9 سوره بروج توسط استاد قرائتی
سوره انشقاق آیه 16 تا 25 / لزوم تواضع در برابر آیات قرآن
08':12''
2359 0
سوره انشقاق آیه 16 تا 25 / لزوم تواضع در برابر آیات قرآن
کانال :
به شفق، (سرخى بعد از غروب) سوگند مى‏خورم، و به شب و آنچه (زیر پرده سیاهى خود) جمع مى‏کند سوگند و به ماه آنگاه که کامل گردد سوگند که شما همواره از حالى به حال دیگر درآیید ... تفسیر آیات 16 تا 25 سوره انشقاق توسط استاد قرائتی
سوره انشقاق آیه 1 تا 15 / شکافته شدن آسمان در آستانه قیامت
15':23''
3956 0
سوره انشقاق آیه 1 تا 15 / شکافته شدن آسمان در آستانه قیامت
کانال :
آنگاه که آسمان شکافته شود و پروردگارش را فرمان برد که چنین سزاوار است و آنگاه که زمین هموار شود و آنچه در آن است بیرون اندازد و خالى گردد و به فرمان پروردگارش گوش سپرد که چنین سزد ... تفسیر آیات 1 تا 15 سوره انشقاق توسط استاد قرائتی
سوره مطففین آیه 29 تا 36 / متلک های مجرمان به مومنان
12':33''
2894 0
سوره مطففین آیه 29 تا 36 / متلک های مجرمان به مومنان
کانال :
همانا مجرمان پیوسته به اهل ایمان مى‏خندیدند و هرگاه از کنارشان مرور مى‏کردند، (از روى تمسخر) با چشم و ابرو به یکدیگر اشاره مى‏کردند و هرگاه به سوى اهل خودشان (و همفکران منحرفشان) باز مى‏گشتند، (شادمان از تمسخر) طنزگونه و بذله‏گویان باز مى‏گشتند ... تفسیر آیات 29 تا 36 سوره مطففین توسط استاد قرائتی
سوره مطففین آیه 18 تا 28 / جایگاه نیکوکاران در علّیّین
10':48''
3585 0
سوره مطففین آیه 18 تا 28 / جایگاه نیکوکاران در علّیّین
کانال :
چنین نیست، همانا نامه عمل نیکوکاران در جایگاهى بلند است و تو چه دانى که علّیّین چیست؟ سرنوشتى است رقم خورده و (حتمى) که مقرّبان الهى گواه آنند ، همانا نیکوکاران در ناز و نعمت بهشتى‏اند ... تفسیر آیات 18 تا 28 سوره مطففین توسط استاد قرائتی
سوره مطففین آیه 14 تا 17 / دل های زنگار گرفته
07':02''
1348 0
سوره مطففین آیه 14 تا 17 / دل های زنگار گرفته
کانال :
چنین نیست، بلکه آنچه کسب مى‏کردند بر دلهایشان زنگار نهاده است ، آنان در آن روز از (الطاف) پروردگارشان محجوب و محرومند و آنگاه آنان به دوزخ وارد خواهند شد ... تفسیر آیات 14 تا 17 سوره مطففین توسط استاد قرائتی
سوره مطففین آیه 7 تا 13 / تکذیب قیامت توسط فاجران
09':58''
1703 0
سوره مطففین آیه 7 تا 13 / تکذیب قیامت توسط فاجران
کانال :
چنین نیست (که آنان مى‏پندارند)، همانا پرونده بدکاران در سجّین است و تو چه مى‏دانى که سجّین چیست؟ این، سرنوشتى است رقم خورده (و حتمى) ، واى بر تکذیب کنندگان در آن روز ، کسانى که روز جزا را انکار مى‏کنند ... تفسیر آیات 7 تا 13 سوره مطففین توسط استاد قرائتی
سوره مطففین آیه 1 تا 6 / وای بر کم فروشان
10':33''
8196 0
سوره مطففین آیه 1 تا 6 / وای بر کم فروشان
کانال :
واى بر کم‏فروشان ، کسانى که هرگاه از مردم پیمانه بگیرند کامل مى‏گیرند و هرگاه به ایشان پیمانه دهند یا برایشان (کالایى را) وزن کنند، کم مى‏گذارند ، آیا آنان گمان ندارند که برانگیخته خواهند شد؟ ... تفسیر آیات 1 تا 6 سوره مطففین توسط استاد قرائتی
سوره انفطار آیه 13 تا 19 / جهنم در انتظار فاجران
11':42''
1547 0
سوره انفطار آیه 13 تا 19 / جهنم در انتظار فاجران
کانال :
بى شک، نیکان در ناز و نعمت بهشتى‏اند و بى‏شک، بدکاران در آتشى شعله‏ور که در روز جزا به آن وارد شوند و بسوزند و لحظه‏اى، از آن غایب و جدا نشوند ، تو چه دانى که روز جزا چه روزى است؟ ... تفسیر آیات 13 تا 19 سوره انفطار توسط استاد قرائتی
سوره انفطار آیه 6 تا 12 / غرور در برابر خدا چرا؟
11':42''
1707 0
سوره انفطار آیه 6 تا 12 / غرور در برابر خدا چرا؟
کانال :
اى انسان! چه چیز تو را در برابر پروردگار بزرگوارت مغرور و فریب داده است؟ همان که تو را آفرید و (اندامت را) استوار ساخت و متعادل کرد و به هر صورت که خواست، تو را ترکیب کرد ، با این همه، (شما روز) جزا را دروغ مى‏پندارید ... تفسیر آیات 6 تا 12 سوره انفطار توسط استاد قرائتی
سوره انفطار آیه 1 تا 5 / شکافته شدن اسمان و پراکنده شدن ستارگان
06':44''
2146 0
سوره انفطار آیه 1 تا 5 / شکافته شدن اسمان و پراکنده شدن ستارگان
کانال :
آنگاه که آسمان شکافته شود و آنگاه که ستارگان پراکنده شوند و آنگاه که دریاها گشوده و به هم راه یابند و آنگاه که قبرها زیرورو گردد (در آن زمان) هرکس مى‏داند، آنچه از پیش فرستاده و آنچه براى بعد گذاشته است ... تفسیر آیات 1 تا 5 سوره انفطار توسط استاد قرائتی
سوره تکویر آیه 26 تا 29 /به کجا می روید؟
09':21''
1894 0
سوره تکویر آیه 26 تا 29 /به کجا می روید؟
کانال :
پس به کجا مى‏روید؟ آن (قرآن) جز پند و تذکّرى براى جهانیان نیست براى هر کس از شما که بخواهد راستى و درستى پیشه کند و شما نمى‏خواهید جز آنچه خداوند، پروردگار جهانیان بخواهد ... تفسیر آیات 26 تا 29 سوره تکویر توسط استاد قرائتی
سوره تکویر آیه 22 تا 25 / دفاع قرآن از پیامبر در برابر تهمت ها
06':39''
1881 0
سوره تکویر آیه 22 تا 25 / دفاع قرآن از پیامبر در برابر تهمت ها
کانال :
و همانا مصاحب شما (پیامبر،) جنّ زده نیست و قطعاً آن (فرشته وحى) را در افق روشن دیده است و او بر غیب بخیل نیست (و آنچه را دریافت کرده، دریغ نمى‏کند) و آن قرآن، از القائات شیطانِ رانده شده نیست ... تفسیر آیات 22 تا 25 سوره تکویر توسط استاد قرائتی
سوره تکویر آیه 10 تا 21 / روز قیامت روز شهود اعمال
10':47''
1934 0
سوره تکویر آیه 10 تا 21 / روز قیامت روز شهود اعمال
کانال :
سوگند به ستارگانى که بازمى‏گردند در حرکت هستند و پنهان مى‏شوند و سوگند به شب آنگاه که برود و سوگند به صبح آنگاه که بدمد که همانا قرآن، کلام پیام‏آورى گرامى است ، آن که نزد خداوندِ صاحب عرش، داراى قدرت و مقام والا است ... تفسیر آیات 10 تا 21 سوره تکویر توسط استاد قرائتی
سوره تکویر آیه 1 تا 9 / دفاع اسلام از دختران مشرک مظلوم
10':26''
4542 0
سوره تکویر آیه 1 تا 9 / دفاع اسلام از دختران مشرک مظلوم
کانال :
آنگاه که خورشید در هم پیچیده و تاریک شود و آنگاه که ستارگان به خاموشى گرایند و آنگاه که کوهها به حرکت درآیند و آنگاه که شتران باردار به حال خود رها شوند و آنگاه که حیوانات وحشى، برانگیخته و گرد هم آیند ... تفسیر آیات 1 تا 9 سوره تکویر توسط استاد قرائتی
سوره عبس آیه 33 تا 42 / چهره های خندان و گریان در قیامت
09':51''
1955 0
سوره عبس آیه 33 تا 42 / چهره های خندان و گریان در قیامت
کانال :
پس زمانى که آن صداى هولناک در آید روزى که انسان از برادرش بگریزد و از مادر و پدرش و همسر و فرزندانش ، در آن روز براى هر یک از آنان کار و گرفتارى است که او را (از پرداختن به کار دیگران) بازدارد ... تفسیر آیات 33 تا 42 سوره نازعات توسط استاد قرائتی
سوره عبس آیه 24 تا 32 / نگاه کردن به غذا
10':55''
5975 0
سوره عبس آیه 24 تا 32 / نگاه کردن به غذا
کانال :
پس باید انسان به غذاى خود بنگرد ، ما آب را آن گونه که باید، (از آسمان) فرو ریختیم سپس زمین را به خوبى شکافتیم و در آن، دانه رویاندیم و نیز انگور و سبزیجات و زیتون و نخل خرما ... تفسیر آیات 24 تا 32 سوره نازعات توسط استاد قرائتی
سوره عبس آیه 17 تا 23 / مرگ بر انسان ناسپاس
08':48''
2251 0
سوره عبس آیه 17 تا 23 / مرگ بر انسان ناسپاس
کانال :
مرگ بر این انسان (سرکش) که چه ناسپاس است ، (مگر خداوند) او را از چه چیز آفریده است ، از نطفه‏اى ناچیز آفریدش و سامانش بخشید ... تفسیر آیات 17 تا 23 سوره نازعات توسط استاد قرائتی
سوره عبس آیه 11 تا 16 / آیات قرآن مایه تذکر
10':48''
1578 0
سوره عبس آیه 11 تا 16 / آیات قرآن مایه تذکر
کانال :
چنین نیست (که آنها مى‏پندارند)، همانا قرآن وسیله تذکّر است پس هر کس بخواهد، آن را یاد کند و از آن پند گیرد در میان صحیفه‏هایى ارجمند است ... تفسیر آیات 11 تا 16 سوره نازعات توسط استاد قرائتی
سوره عبس آیه 1 تا 10 / برخورد دوگانه ممنوع
14':00''
2310 0
سوره عبس آیه 1 تا 10 / برخورد دوگانه ممنوع
کانال :
چهره درهم کشید و روى بر تافت از اینکه نابینایى به سراغ او آمد و تو چه دانى، شاید او در پى پاکى و پارسایى باشد ... تفسیر آیات 1 تا 10 سوره نازعات توسط استاد قرائتی
سوره نازعات آیه 42 تا 46 / سوال مشرکان از زمان قیامت
08':57''
2194 0
سوره نازعات آیه 42 تا 46 / سوال مشرکان از زمان قیامت
کانال :
از تو درباره قیامت مى‏پرسند که چه وقت بر پا مى‏شود ، تو را به گفتگو درباره آن چه کار؟ پایان و سرانجام آن با پروردگار توست ... تفسیر آیات 42 تا 46 سوره نازعات توسط استاد قرائتی
سوره نازعات آیه 34 تا 41 / ترس از مقام الهی
06':28''
1593 0
سوره نازعات آیه 34 تا 41 / ترس از مقام الهی
کانال :
آنگاه که آن حادثه بزرگ فرارسد ، در آن روز، انسان آنچه تلاش کرده، به یادآورد و جهنم براى هر بیننده‏اى آشکار شود ، امّا هرکه سرکشى کرده ... تفسیر آیات 34 تا 41 سوره نازعات توسط استاد قرائتی
سوره نازعات آیه 27 تا 33 / نعمت های الهی بهترین راه خداشناسی
07':35''
3405 0
سوره نازعات آیه 27 تا 33 / نعمت های الهی بهترین راه خداشناسی
کانال :
آیا آفرینش شما سخت‏تر است یا آسمانى که او بنا کرده؟ سقفش را برافراشت و آن را استوار ساخت ، شبش را تیره و روزش را روشن گرداند ... تفسیر آیات 27 تا 33 سوره نازعات توسط استاد قرائتی
سوره نازعات آیه 20 تا 26 / عبرت گرفتن از تاریخ
06':24''
2080 0
سوره نازعات آیه 20 تا 26 / عبرت گرفتن از تاریخ
کانال :
پس معجزه بزرگ را به او نشان داد امّا او تکذیب کرد و نافرمانى نمود ، آنگاه پشت کرد، در حالى که (براى خاموشى این دعوت) تلاش مى‏نمود ... تفسیر آیات 20 تا 26 سوره نازعات توسط استاد قرائتی