شکوفایی اقتصادی

جستجو

شکوفایی اقتصادی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
موشن گرافیک | وقف، خیر ماندگار
04':33''
291 0
موشن گرافیک | وقف، خیر ماندگار
کانال :
موشن‌گرافی جالب اقتصادی که الگوهای اقتصادی را به صورت ساده و روان بیان می‌کند. قسمت بیست و یکم وقف، خیر ماندگار
موشن گرافیک | نذر، پایانی بر بن‌بست‌ها
04':33''
67 0
موشن گرافیک | نذر، پایانی بر بن‌بست‌ها
کانال :
موشن‌گرافی جالب اقتصادی که الگوهای اقتصادی را به صورت ساده و روان بیان می‌کند. قسمت بیستم نذر، پایانی بر بن‌بست‌ها
موشن گرافیک | پول مقاوم
04':42''
190 0
موشن گرافیک | پول مقاوم
کانال :
موشن‌گرافی جالب اقتصادی که الگوهای اقتصادی را به صورت ساده و روان بیان می‌کند. قسمت نوزدهم پول مقاوم
موشن گرافیک | جنگ اقتصادی
04':29''
2073 0
موشن گرافیک | جنگ اقتصادی
کانال :
موشن‌گرافی جالب اقتصادی که الگوهای اقتصادی را به صورت ساده و روان بیان می‌کند. قسمت هجدهم جنگ اقتصادی
موشن گرافیک | برکت یا پول؟
04':37''
460 0
موشن گرافیک | برکت یا پول؟
کانال :
موشن‌گرافی جالب اقتصادی که الگوهای اقتصادی را به صورت ساده و روان بیان می‌کند. قسمت هفدهم برکت یا پول؟
موشن گرافیک | تاریخچه پول
04':35''
759 0
موشن گرافیک | تاریخچه پول
کانال :
موشن‌گرافی جالب اقتصادی که الگوهای اقتصادی را به صورت ساده و روان بیان می‌کند. قسمت شانزدهم تاریخچه پول
موشن گرافیک | بانک و خلق پول از عدم
04':23''
770 0
موشن گرافیک | بانک و خلق پول از عدم
کانال :
موشن‌گرافی جالب اقتصادی که الگوهای اقتصادی را به صورت ساده و روان بیان می‌کند. قسمت چهاردهم بانک و خلق پول از عدم
موشن گرافیک | پول، معتبر اما بی‌ارزش
04':48''
176 0
موشن گرافیک | پول، معتبر اما بی‌ارزش
کانال :
موشن‌گرافی جالب اقتصادی که الگوهای اقتصادی را به صورت ساده و روان بیان می‌کند. قسمت سیزدهم پول، معتبر اما بی‌ارزش
موشن گرافیک | بورس؛ نوقماربازان
04':13''
2807 0
موشن گرافیک | بورس؛ نوقماربازان
کانال :
موشن‌گرافی جالب اقتصادی که الگوهای اقتصادی را به صورت ساده و روان بیان می‌کند. قسمت دوازدهم بورس؛ نوقماربازان
موشن گرافیک | پول یا نقدینگی؟!
04':34''
1593 0
موشن گرافیک | پول یا نقدینگی؟!
کانال :
موشن‌گرافی جالب اقتصادی که الگوهای اقتصادی را به صورت ساده و روان بیان می‌کند. قسمت یازدهم پول یا نقدینگی
موشن گرافیک | بورس؛ خانه‌ای از حباب
04':12''
276 0
موشن گرافیک | بورس؛ خانه‌ای از حباب
کانال :
موشن‌گرافی جالب اقتصادی که الگوهای اقتصادی را به صورت ساده و روان بیان می‌کند. قسمت دهم بورس؛ خانه‌ای از حباب
موشن گرافیک | بورس؛ به نام تولید، به کام سفته بازی
04':17''
537 0
موشن گرافیک | بورس؛ به نام تولید، به کام سفته بازی
کانال :
موشن‌گرافی جالب اقتصادی که الگوهای اقتصادی را به صورت ساده و روان بیان می‌کند. قسمت نهم بورس؛ به نام تولید، به کام سفته بازی
موشن گرافیک | پول نباید کار کند
04':36''
312 0
موشن گرافیک | پول نباید کار کند
کانال :
موشن‌گرافی جالب اقتصادی که الگوهای اقتصادی را به صورت ساده و روان بیان می‌کند. قسمت هشتم پول نباید کار کند
موشن گرافیک | کارکرد پول
04':32''
310 0
موشن گرافیک | کارکرد پول
کانال :
موشن‌گرافی جالب اقتصادی که الگوهای اقتصادی را به صورت ساده و روان بیان می‌کند. قسمت هفتم کارکرد پول
موشن گرافیک | مردم مقاومت
04':18''
427 0
موشن گرافیک | مردم مقاومت
کانال :
موشن‌گرافی جالب اقتصادی که الگوهای اقتصادی را به صورت ساده و روان بیان می‌کند. قسمت ششم مردم مقاومت
موشن گرافیک | مردم بورژوا و جامعه ی سوداگر
05':09''
336 0
موشن گرافیک | مردم بورژوا و جامعه ی سوداگر
کانال :
موشن‌گرافی جالب اقتصادی که الگوهای اقتصادی را به صورت ساده و روان بیان می‌کند. قسمت دوم مردم بورژوا و جامعه ی سوداگر
موشن گرافیک | طمع و شکوفایی اقتصادی!؟
04':32''
1130 0
موشن گرافیک | طمع و شکوفایی اقتصادی!؟
کانال :
موشن‌گرافی جالب اقتصادی که الگوهای اقتصادی را به صورت ساده و روان بیان می‌کند. قسمت اول طمع و شکوفایی اقتصادی!؟
موشن گرافیک | زکات
04':32''
5155 0
موشن گرافیک | زکات
کانال :
موشن‌گرافی جالب اقتصادی که الگوهای اقتصادی را به صورت ساده و روان بیان می‌کند. قسمت چهارم زکات