شبکه دنا

جستجو

شبکه دنا

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
خانم کاویانی | آموزش تهیه کیف دستی
07':50''
5500 0
خانم کاویانی | آموزش تهیه کیف دستی
کانال :
آموزش تهیه کیف دستی با حضور خانم کاویانی در برنامه خانه مهر از شبکه دنا
خانم محمودی | آموزش تهیه چهل تکه روی سفال
07':32''
14246 0
خانم محمودی | آموزش تهیه چهل تکه روی سفال
کانال :
آموزش تهیه چهل تیکه روی سفال با حضور خانم محمودی در برنامه خانه مهر از شبکه دنا
گیاه چشم آهویی
04':38''
43419 0
گیاه چشم آهویی
کانال :
معرفی گیاه چشم آهویی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه دنا
بافت کنف
07':20''
38041 0
بافت کنف
کانال :
آموزش بافت با کنف قابل استفاده برای انواع وسایل با حضور خانم رسم خواه در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه دنا
گیاه سیکلمن
05':02''
3689 0
گیاه سیکلمن
کانال :
معرفی گیاه سیکلمن در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه دنا
کیف چرم /1
06':25''
4866 0
کیف چرم /1
کانال :
آموزش کیف چرم و معرفی ابزار وسایل با حضور خانم کاویانی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه دنا
کاج مطبق
04':53''
20398 0
کاج مطبق
کانال :
معرفی گیاه کاج مطبق در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه دنا
یک مدل آباژور/2
05':05''
4914 0
یک مدل آباژور/2
کانال :
ادامه آموزش لوستر سازی با یک مدل آباژور با حضور خانم محمودی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه دنا
گیاه اکوا
04':43''
9944 0
گیاه اکوا
کانال :
معرفی گیاه آکوا در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه دنا
تکنیک کنف روی قاب
06':31''
18697 0
تکنیک کنف روی قاب
کانال :
آموزش تکنیک کنف روی قاب آیینه توسط خانم رسم خواه در بخش هنری برنامه خانه مهراز شبکه دنا
یک مدل آباژور/1
06':14''
6023 0
یک مدل آباژور/1
کانال :
آموزش لوستر سازی با یک مدل آباژور با حضور خانم محمودی در بخش هنری برنامه خانه مهراز شبکه دنا
چراغ رومیزی
04':56''
5987 0
چراغ رومیزی
کانال :
آموزش لوستر سازی با یک مدل چراغ رو میزی با حضور خانم محمودی در بخش هنری برنامه خانه مهراز شبکه دنا
گل اسپاتی
05':24''
9787 0
گل اسپاتی
کانال :
معرفی گل اسپاتی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه دنا
گل حسن یوسف هلندی
04':53''
47383 0
گل حسن یوسف هلندی
کانال :
معرفی گل حسن یوسف هلندی در بخش هنری برنامه خانه مهراز شبکه دنا
رومیزی کنفی
06':04''
28283 0
رومیزی کنفی
کانال :
آموزش تکنیک کنف روی رومیزی توسط خانم رسم خواه در بخش هنری برنامه خانه مهراز شبکه دنا
تکنیک کنف روی سطوح
06':23''
19645 0
تکنیک کنف روی سطوح
کانال :
آموزش تکنیک کنف روی انواع سطوح توسط خانم رسم خواه در بخش هنری برنامه خانه مهراز شبکه دنا
جواهرکاری روی ظروف
07':33''
13763 0
جواهرکاری روی ظروف
کانال :
آموزش جواهر کاری روی ظروف توسط خانم محمودی در بخش هنری برنامه خانه مهراز شبکه دنا
دوخت دندان موشی روی نمد
03':56''
30033 0
دوخت دندان موشی روی نمد
کانال :
آموزش دوخت دندان موشی روی نمد توسط خانم محمودی در بخش هنری برنامه خانه مهراز شبکه دنا
نمد دوزی طرح گبه
03':30''
13537 0
نمد دوزی طرح گبه
کانال :
آموزش نمد دوزی طرح گبه توسط خانم محمودی در بخش هنری برنامه خانه مهراز شبکه دنا
پادری پوم پوم
06':11''
69103 0
پادری پوم پوم
کانال :
آموزش پادری پوم پوم توسط خانم محمودی در بخش هنری برنامه خانه مهراز شبکه دنا
پاپیون پارچه ای
04':19''
65761 0
پاپیون پارچه ای
کانال :
آموزش یک مدل پاپیون پارچه ای با حضور خانم مهدی پور در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه دنا
کوله پشتی چرم/2
05':35''
10696 0
کوله پشتی چرم/2
کانال :
ادامه آموزش یک مدل کوله پشتی چرمی با حضور خانم ایلخانی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه دنا
کوله پشتی چرم/1
09':55''
25818 0
کوله پشتی چرم/1
کانال :
آموزش یک مدل کوله پشتی چرمی با حضور خانم ایلخانی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه دنا
کیف چرم کوچک /2
05':35''
10218 0
کیف چرم کوچک /2
کانال :
ادامه آموزش یک مدل کیف چرم کوچک با حضور خانم ایلخانی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه دنا
کیف چرم کوچک /1
05':52''
15656 0
کیف چرم کوچک /1
کانال :
آموزش یک مدل کیف چرم کوچک با حضور خانم ایلخانی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه دنا
کاور شعله
05':05''
249381 0
کاور شعله
کانال :
آموزش دوخت کاور شعله توسط خانم مهدی پور در بخش هنری برنامه برنامه خانه مهر از شبکه دنا
قلیه مرغ
08':26''
5654 0
قلیه مرغ
کانال :
آموزش پخت قلیه مرغ بخش آشپزی برنامه برنامه خانه مهر از شبکه دنا
کیف دستی چرمی زنانه
07':25''
17105 0
کیف دستی چرمی زنانه
کانال :
آموزش دوخت کیف دستی چرمی زنانه در بخش هنری برنامه برنامه خانه مهر از شبکه دنا
دوخت دم کش
04':08''
546711 0
دوخت دم کش
کانال :
آموزش دوخت دم کش توسط خانم مهدی پور در بخش هنری برنامه برنامه خانه مهر از شبکه دنا
دستگیر یخچال
04':40''
122366 0
دستگیر یخچال
کانال :
آموزش دوخت دستگیر یخچال توسط خانم مهدی پور در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه دنا