سوره انعام

جستجو

سوره انعام

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
تفسير سوره انعام آيه 61 (قبض روح در قرآن)
10':13''
1162 0
تفسير سوره انعام آيه 61 (قبض روح در قرآن)
کانال :
و اوست که بر بندگانش قاهر [و غالب] است و نگهبانانى بر شما مى‏فرستد تا هنگامى که یکى از شما را مرگ فرا رسد فرشتگان ما جانش بستانند در حالى که کوتاهى نمى‏کنند (۶۱)
تفسير سوره انعام آيه 60 (خواب يك مرگ موقتي)
07':37''
3956 0
تفسير سوره انعام آيه 60 (خواب يك مرگ موقتي)
کانال :
و اوست کسى که شبانگاه روح شما را [به هنگام خواب] مى‏گیرد و آنچه را در روز به دست آورده‏اید مى‏داند سپس شما را در آن بیدار مى‏کند تا هنگامى معین به سر آید آنگاه ازگشت‏شما به سوى اوست‏سپس شما را به آنچه انجام مى‏داده‏اید آگاه خواهد کرد (۶۰)
تفسير سوره انعام آيه 59 (علم خداوند به اسرار هستي)
08':49''
3702 0
تفسير سوره انعام آيه 59 (علم خداوند به اسرار هستي)
کانال :
و کلیدهاى غیب تنها نزد اوست جز او [کسى] آن را نمى‏داند و آنچه در خشکى و دریاست مى‏داند و هیچ برگى فرو نمى‏افتد مگر [اینکه] آن را مى‏داند و هیچ دانه‏اى در تاریکیهاى زمین و هیچ تر و خشکى نیست مگر اینکه در کتابى روشن [ثبت] است (۵۹)
تفسير سوره انعام آيه 58(بي تاثير بودن عجله ي مردم)
07':04''
458 0
تفسير سوره انعام آيه 58(بي تاثير بودن عجله ي مردم)
کانال :
بگو اگر آنچه را با شتاب خواستار آنید نزد من بود قطعا میان من و شما کار به انجام رسیده بود و خدا به [حال] ستمکاران داناتر است (۵۸)
تفسير سوره انعام آيه 57 (اعطاي بينه به پيامبر)
06':55''
580 0
تفسير سوره انعام آيه 57 (اعطاي بينه به پيامبر)
کانال :
بگو من از جانب پروردگارم دلیل آشکارى [همراه] دارم و[لى] شما آن را دروغ پنداشتید [و] آنچه را به شتاب خواستار آنید در اختیار من نیست فرمان جز به دست‏خدا نیست که حق را بیان مى‏کند و او بهترین داوران است (۵۷)
تفسير سوره انعام آيه 56
04':03''
1216 0
تفسير سوره انعام آيه 56
کانال :
بگو من نهى شده‏ام که کسانى را که شما غیر از خدا مى‏خوانید بپرستم بگو من از هوسهاى شما پیروى نمى‏کنم و گر نه گمراه شوم و از راه‏یافتگان نباشم (۵۶)
تفسير سوره انعام آيه 55(تبيين راه مجرمان)
05':23''
309 0
تفسير سوره انعام آيه 55(تبيين راه مجرمان)
کانال :
و این گونه آیات [خود] را به روشنى بیان مى‏کنیم تا راه و رسم گناهکاران روشن شود (۵۵)
تفسير سوره انعام آيه 54(مژده به زائران رسول خدا)
10':35''
570 0
تفسير سوره انعام آيه 54(مژده به زائران رسول خدا)
کانال :
و چون کسانى که به آیات ما ایمان دارند نزد تو آیند بگو درود بر شما پروردگارتان رحمت را بر خود مقرر کرده که هر کس از شما به نادانى کار بدى کند و آنگاه به توبه و صلاح آید پس وى آمرزنده مهربان است (۵۴)
تفسير سوره انعام آيه 53(تفاوت هاي اجتماعي وسيله آزمايش)
12':33''
1214 0
تفسير سوره انعام آيه 53(تفاوت هاي اجتماعي وسيله آزمايش)
کانال :
و بدین گونه ما برخى از آنان را به برخى دیگر آزمودیم تا بگویند آیا اینانند که از میان ما خدا بر ایشان منت نهاده است آیا خدا به [حال] سپاسگزاران داناتر نیست (۵۳)
تفسير سوره انعام آيه 52(ترد نكردن ضعفا به خاطر اغنيا)
10':18''
523 0
تفسير سوره انعام آيه 52(ترد نكردن ضعفا به خاطر اغنيا)
کانال :
و کسانى را که پروردگار خود را بامدادان و شامگاهان مى‏خوانند در حالى که خشنودى او را مى‏خواهند مران از حساب آنان چیزى بر عهده تو نیست و از حساب تو [نیز] چیزى بر عهده آنان نیست تا ایشان را برانى و از ستمکاران باشى (۵۲)
تفسير سوره انعام آيه 51(تاثير هشدارهاي پيامبران بر خداترسان)
12':33''
459 0
تفسير سوره انعام آيه 51(تاثير هشدارهاي پيامبران بر خداترسان)
کانال :
و به وسیله این [قرآن] کسانى را که بیم دارند که به سوى پروردگارشان محشور شوند هشدار ده [چرا] که غیر او براى آنها یار و شفیعى نیست باشد که پروا کنند (۵۱)
تفسير سوره انعام آيه 50(مقابله با ستايش بي جا)
12':33''
462 0
تفسير سوره انعام آيه 50(مقابله با ستايش بي جا)
کانال :
بگو به شما نمى‏گویم گنجینه‏هاى خدا نزد من است و غیب نیز نمى‏دانم و به شما نمى‏گویم که من فرشته‏ام جز آنچه را که به سوى من وحى مى‏شود پیروى نمى‏کنم بگو آیا نابینا و بینا یکسان است آیا تفکر نمى‏کنید (۵۰)
تفسير سوره انعام آيه 48و49 (ايمان و اصلاح راه نجات)
08':44''
757 0
تفسير سوره انعام آيه 48و49 (ايمان و اصلاح راه نجات)
کانال :
و ما پیامبران [خود] را جز بشارتگر و هشداردهنده نمى‏فرستیم پس کسانى که ایمان آورند و نیکوکارى کنند بیمى بر آنان نیست و اندوهگین نخواهند شد (۴۸)و کسانى که آیات ما را دروغ انگاشتند به [سزاى] آنکه نافرمانى مى‏کردند عذاب به آنان خواهد رسید (۴۹)
تفسير سوره انعام آيه 47(هلاكت ظالمين توسط عذاب هاي الهي)
09':32''
1150 0
تفسير سوره انعام آيه 47(هلاكت ظالمين توسط عذاب هاي الهي)
کانال :
بگو به نظر شما اگر عذاب خدا ناگهان یا آشکارا به شما برسد آیا جز گروه ستمگران [کسى] هلاک خواهد شد (۴۷)
تفسير سوره انعام آيه 46(سوال از وجدان ها)
07':40''
720 0
تفسير سوره انعام آيه 46(سوال از وجدان ها)
کانال :
بگو به نظر شما اگر خدا شنوایى شما و دیدگانتان را بگیرد و بر دلهایتان مهر نهد آیا غیر از خدا کدام معبودى است که آن را به شما بازپس دهد بنگر چگونه آیات [خود] را [گوناگون] بیان مى‏کنیم سپس آنان روى برمى‏تابند (۴۶)
تفسير سوره انعام آيه 45(تاثير ظلم در نسل)
09':46''
1924 0
تفسير سوره انعام آيه 45(تاثير ظلم در نسل)
کانال :
پس ریشه آن گروهى که ستم کردند برکنده شد و ستایش براى خداوند پروردگار جهانیان است (۴۵)
تفسير سوره انعام آيه 44(مهلت خداوند به گنه كاران)
08':32''
382 0
تفسير سوره انعام آيه 44(مهلت خداوند به گنه كاران)
کانال :
پس چون آنچه را که بدان پند داده شده بودند فراموش کردند درهاى هر چیزى [از نعمتها] را بر آنان گشودیم تا هنگامى که به آنچه داده شده بودند شاد گردیدند ناگهان [گریبان] آنان را گرفتیم و یکباره نومید شدند (۴۴)
تفسير سوره انعام آيه 43(زينت دادن كارها توسط شيطان)
10':32''
1047 0
تفسير سوره انعام آيه 43(زينت دادن كارها توسط شيطان)
کانال :
پس چرا هنگامى که عذاب ما به آنان رسید تضرع نکردند ولى [حقیقت این است که] دلهایشان سخت‏شده و شیطان آنچه را انجام مى‏دادند برایشان آراسته است (۴۳)
تفسير سوره انعام آيه 42(رنج ها و بيماري ها عامل بيداري)
09':10''
1128 0
تفسير سوره انعام آيه 42(رنج ها و بيماري ها عامل بيداري)
کانال :
و به یقین ما به سوى امتهایى که پیش از تو بودند [پیامبرانى] فرستادیم و آنان را به تنگى معیشت و بیمارى دچار ساختیم تا به زارى و خاکسارى درآیند (۴۲)
تفسير سوره انعام آيه 40 و 41(مستجاب شدن دعاي خالصانه)
07':03''
1441 0
تفسير سوره انعام آيه 40 و 41(مستجاب شدن دعاي خالصانه)
کانال :
بگو به نظر شما اگر عذاب خدا شما را دررسد یا رستاخیز شما را دریابد اگر راستگویید کسى غیر از خدا را مى‏خوانید (۴۰)[نه] بلکه تنها او را مى‏خوانید و اگر او بخواهد رنج و بلا را از شما دور مى‏گرداند و آنچه را شریک [او] مى‏گردانید فراموش مى‏کنید (۴۱)
تفسير سوره انعام آيه 39(هدايت و گمراهي خداوند)
00':00''
709 0
تفسير سوره انعام آيه 39(هدايت و گمراهي خداوند)
کانال :
و کسانى که آیات ما را دروغ پنداشتند در تاریکیها[ى کفر] کر و لالند هر که را خدا بخواهد گمراهش مى‏گذارد و هر که را بخواهد بر راه راست قرارش مى‏دهد (۳۹)
تفسير سوره انعام آيه 38(شعور حيوانات)
12':21''
3365 0
تفسير سوره انعام آيه 38(شعور حيوانات)
کانال :
و هیچ جنبنده‏اى در زمین نیست و نه هیچ پرنده‏اى که با دو بال خود پرواز مى‏کند مگر آنکه آنها [نیز] گروه‏هایى مانند شما هستند ما هیچ چیزى را در کتاب [لوح محفوظ] فروگذار نکرده‏ایم سپس [همه] به سوى پروردگارشان محشور خواهند گردید (۳۸)
تفسير سوره انعام آيه 36 و 37(مردگان زنده نما)
08':00''
1412 0
تفسير سوره انعام آيه 36 و 37(مردگان زنده نما)
کانال :
تنها کسانى [دعوت تو را] اجابت مى‏کنند که گوش شنوا دارند و [اما] مردگان را خداوند [در قیامت] بر خواهد انگیخت‏سپس به سوى او بازگردانیده مى‏شوند (۳۶)و گفتند چرا معجزه‏اى از جانب پروردگارش بر او نازل نشده است بگو بى‏تردید خدا قادر است که پدیده‏اى شگرف فرو فرستد لیکن بیشتر آنان نمى‏دانند (۳۷)
تفسير سوره انعام آيه35 (لجاجت كفار)
06':39''
311 0
تفسير سوره انعام آيه35 (لجاجت كفار)
کانال :
و اگر اعراض کردن آنان [از قرآن] بر تو گران است اگر مى‏توانى نقبى در زمین یا نردبانى در آسمان بجویى تا معجزه‏اى [دیگر] برایشان بیاورى [پس چنین کن] و اگر خدا مى‏خواست قطعا آنان را بر هدایت گرد مى‏آورد پس زنهار از نادانان مباش (۳۵)
تفسير سوره انعام آيه 34
07':31''
611 0
تفسير سوره انعام آيه 34
کانال :
و پیش از تو نیز پیامبرانى تکذیب شدند ولى بر آنچه تکذیب شدند و آزار دیدند شکیبایى کردند تا یارى ما به آنان رسید و براى کلمات خدا هیچ تغییردهنده‏اى نیست و مسلما اخبار پیامبران به تو رسیده است (۳۴)
تفسير سوره انعام آيه 33(علم خداوند به حالات دروني)
00':00''
548 0
تفسير سوره انعام آيه 33(علم خداوند به حالات دروني)
کانال :
به یقین مى‏دانیم که آنچه مى‏گویند تو را سخت غمگین مى‏کند در واقع آنان تو را تکذیب نمى‏کنند ولى ستمکاران آیات خدا را انکار مى‏کنند (۳۳)
تفسير سوره انعام آيه 32(شباهت دنيا به لهو و لعب)
00':00''
2285 0
تفسير سوره انعام آيه 32(شباهت دنيا به لهو و لعب)
کانال :
و زندگى دنیا جز بازى و سرگرمى نیست و قطعا سراى بازپسین براى کسانى که پرهیزگارى مى‏کنند بهتر است آیا نمى‏اندیشید (۳۲)
تفسير سوره انعام آيه 31(قيمت روز حسرت و خسارت)
00':00''
470 0
تفسير سوره انعام آيه 31(قيمت روز حسرت و خسارت)
کانال :
کسانى که لقاى الهى را دروغ انگاشتند قطعا زیان دیدند تا آنگاه که قیامت بناگاه بر آنان دررسد مى‏گویند اى دریغ بر ما بر آنچه در باره آن کوتاهى کردیم و آنان بار سنگین گناهانشان را به دوش مى‏کشند چه بد است بارى که مى‏کشند (۳۱)
تفسير سوره انعام آيه 29 و 30(حاضر شدن مشركان در برابر خداوند)
00':00''
480 0
تفسير سوره انعام آيه 29 و 30(حاضر شدن مشركان در برابر خداوند)
کانال :
و گفتند جز زندگى دنیاى ما [زندگى دیگرى] نیست و برانگیخته نخواهیم شد (۲۹)و اگر بنگرى هنگامى را که در برابر پروردگارشان باز داشته مى‏شوند [خدا] مى‏فرماید آیا این حق نیست مى‏گویند چرا سوگند به پروردگارمان [که حق است] مى‏فرماید پس به [کیفر] آنکه کفر مى‏ورزیدید این عذاب را بچشید (۳۰)
تفسير سوره انعام آيه 27 و 28(محال بودن بازگشت به دنيا)
00':00''
1718 0
تفسير سوره انعام آيه 27 و 28(محال بودن بازگشت به دنيا)
کانال :
و اى کاش [منکران را] هنگامى که بر آتش عرضه مى‏شوند مى‏دیدى که مى‏گویند کاش بازگردانده مى‏شدیم و [دیگر] آیات پروردگارمان را تکذیب نمى‏کردیم و از مؤمنان مى‏شدیم (۲۷)[ولى چنین نیست] بلکه آنچه را پیش از این نهان مى‏داشتند براى آنان آشکار شده است و اگر هم بازگردانده شوند قطعا به آنچه از آن منع شده بودند برمى‏گردند و آنان دروغگویند(۲۸)