دلشدگان

جستجو

دلشدگان

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
دلشدگان/ همایون شجریان
03':00''
13020 0
دلشدگان/ همایون شجریان
کانال :
ما دلشدگان خسرو شیرین پناهیم ما کشته ی آن مهرخ خورشید کلاهیم ما از دو جهان، غیر تو ای عشق نخواهیم ... بازخوانی تصنیف دلشدگان - همایون شجریان و گروه آوازی تهران
دل شدگان - قسمت پنجم - بخش 5
00':48''
985 0
دل شدگان - قسمت پنجم - بخش 5
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت پنجم »در موضوع حج جانبازان ؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک.
دل شدگان - قسمت پنجم - بخش 4
00':58''
951 0
دل شدگان - قسمت پنجم - بخش 4
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت پنجم »در موضوع حج جانبازان ؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک.
دل شدگان - قسمت پنجم - بخش 3
02':53''
837 0
دل شدگان - قسمت پنجم - بخش 3
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت پنجم »در موضوع حج جانبازان "ادامه مصاحبه با دو تن از جانبازان عزیز میهد اسلامی و مراسم احرام بستن جانبازان "؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک.
دل شدگان - قسمت پنجم - بخش 2
02':56''
977 0
دل شدگان - قسمت پنجم - بخش 2
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت پنجم »در موضوع حج جانبازان ." ادامه مصاحبه تامل برانگیز با 2 تن از جانبازان جنگ تحمیلی "؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک.
دل شدگان - قسمت پنجم - بخش 1
03':00''
998 0
دل شدگان - قسمت پنجم - بخش 1
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت پنجم »در موضوع حج جانبازان ." مصاحبه تامل برانگیز با 2 تن از جانبازان جنگ تحمیلی "؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک.
دل شدگان - قسمت چهارم - بخش 6
02':22''
786 0
دل شدگان - قسمت چهارم - بخش 6
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت چهارم »در موضوع حج جانبازان ." ادامه مصاحبه با جانباز جنگ تحمیلی "؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک.
دل شدگان - قسمت چهارم - بخش 5
02':55''
1182 0
دل شدگان - قسمت چهارم - بخش 5
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت چهارم »در موضوع حج جانبازان . " مصاحبه با یک عزیز جانباز در مورد جانبازی در روز عرفه "؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک.
دل شدگان - قسمت چهارم - بخش 4
02':25''
740 0
دل شدگان - قسمت چهارم - بخش 4
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت چهارم »در موضوع حج جانبازان ؛ " صحرای عرفات " ؛ تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک.
دل شدگان - قسمت چهارم - بخش 3
02':52''
767 0
دل شدگان - قسمت چهارم - بخش 3
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت چهارم »در موضوع حج جانبازان ؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک.
دل شدگان - قسمت چهارم - بخش 2
02':51''
928 0
دل شدگان - قسمت چهارم - بخش 2
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت چهارم »در موضوع حج جانبازان ؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک.
دل شدگان - قسمت چهارم - بخش 1
02':53''
719 0
دل شدگان - قسمت چهارم - بخش 1
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت چهارم »در موضوع حج جانبازان ؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک." لذت همراهی جانبازان در حج "
دل شدگان - قسمت سوم - بخش 5
02':48''
787 0
دل شدگان - قسمت سوم - بخش 5
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت سوم »در موضوع حج جانبازان ؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک."ادامه مصاحبه با جانباز و همسر ایشان "
دل شدگان - قسمت سوم - بخش 4
03':00''
681 0
دل شدگان - قسمت سوم - بخش 4
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت سوم »در موضوع حج جانبازان ؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک.
دل شدگان - قسمت سوم - بخش 3
02':53''
872 0
دل شدگان - قسمت سوم - بخش 3
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت سوم »در موضوع حج جانبازان ؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک.
دل شدگان - قسمت سوم - بخش 2
02':54''
748 0
دل شدگان - قسمت سوم - بخش 2
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت سوم »در موضوع حج جانبازان ؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک." مصاحبه با همسر یکی از جانبازان "
دل شدگان - قسمت سوم - بخش 1
02':55''
761 0
دل شدگان - قسمت سوم - بخش 1
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت سوم »در موضوع حج جانبازان ؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک." روحیه و امید بالای جانبازان نشان از عشق به موعود "
دل شدگان - قسمت دوم - بخش 5
02':46''
1414 0
دل شدگان - قسمت دوم - بخش 5
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت دوم»در موضوع حج جانبازان ؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک.ف
دل شدگان - قسمت دوم - بخش 4
02':46''
665 0
دل شدگان - قسمت دوم - بخش 4
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت دوم»در موضوع حج جانبازان ؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک. " بیان مشکلات جانبازان در حج "
دل شدگان - قسمت دوم - بخش 3
02':58''
767 0
دل شدگان - قسمت دوم - بخش 3
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت دوم »در موضوع حج جانبازان ؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک." عاشق واقعی ،جانباز نخاعی گردنی که به حج آمده است ....."
دل شدگان - قسمت دوم - بخش 2
02':55''
969 0
دل شدگان - قسمت دوم - بخش 2
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت دوم »در موضوع حج جانبازان ؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک." و جانبازی عاشق که بر روی تخت به دیدار معشوق آمده " .
دل شدگان - قسمت دوم - بخش 1
02':59''
799 0
دل شدگان - قسمت دوم - بخش 1
کانال :
مستند - ترکیبی « دل شدگان - قسمت دوم »در موضوع حج جانبازان ؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک.
دل شدگان - قسمت اول - بخش 5
00':49''
794 0
دل شدگان - قسمت اول - بخش 5
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت اول »در موضوع حج جانبازان ؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک . " نمای بیرونی کعبه . قبرستان بقیع " .
دل شدگان - قسمت اول - بخش 4
00':58''
778 0
دل شدگان - قسمت اول - بخش 4
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت اول »در موضوع حج جانبازان ؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک . " لبیک اللهم لبیک .. لبیک لا شریک لک لبیک " .
دل شدگان - قسمت اول - بخش 3
02':53''
752 0
دل شدگان - قسمت اول - بخش 3
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت اول »در موضوع حج جانبازان ؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک . " مصاحبه با چند جانباز زائز خانه خدا "
دل شدگان - قسمت اول - بخش 2
02':57''
661 0
دل شدگان - قسمت اول - بخش 2
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت اول »در موضوع حج جانبازان ؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک . " مصاحبه با چند جانباز زائز خانه خدا " .
دل شدگان - قسمت اول - بخش 1
03':00''
727 0
دل شدگان - قسمت اول - بخش 1
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت اول »در موضوع حج جانبازان ؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک . " مصاحبه با چند جانباز زائز خانه خدا " .