خانم شریعتی

جستجو

خانم شریعتی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
تزیین قاب
11':36''
5461 0
تزیین قاب
کانال :
تزیین قاب توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
تاج عروس 2 ـ خانم شریعتی
13':41''
81880 0
تاج عروس 2 ـ خانم شریعتی
کانال :
ادامه آموزش گلهای سنگ کریستال برای تبدیل به تاج عروس با حضور خانم شریعتی در بخش هنری از برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
تاج عروس 1ـ خانم شریعتی
13':30''
80913 0
تاج عروس 1ـ خانم شریعتی
کانال :
آموزش گلهای سنگ کریستال با حضور خانم شریعتی در بخش هنری از برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
درختچه جواهرات
10':10''
18961 0
درختچه جواهرات
کانال :
آموزش درختچه جواهرات توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
آویزهای تزیینی
10':45''
7274 0
آویزهای تزیینی
کانال :
آموزش آویزهای تزیینی توسط خانم شریعتی در برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
آینه سنتی (1)
10':24''
22396 0
آینه سنتی (1)
کانال :
قسمت اول تزیین آینه به صورت سنتی توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
آینه سنتی (2)
10':40''
38464 0
آینه سنتی (2)
کانال :
قسمت دوم تزیین آینه به صورت سنتی توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
تزیین آینه
10':41''
53706 0
تزیین آینه
کانال :
تزیین آینه به صورت سنتی توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
تزیین آینه
09':51''
21391 0
تزیین آینه
کانال :
آموزش تزیین آینه به صورت سنتی توسط خانم شریعتی در برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس