خانم سرخوشیان

جستجو

خانم سرخوشیان

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
خانم سرخوشیان | سرمه دوزی
00':00''
30246 0
خانم سرخوشیان | سرمه دوزی
کانال :
آموزش انداختن طرح روی پارچه برای سرمه دوزی توسط خانم سرخوشیان در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان
پته دوزی _ خانم سرخوشیان (9)
09':34''
11677 0
پته دوزی _ خانم سرخوشیان (9)
کانال :
ادامه آموزش هنر پته دوزی توسط خانم سرخوشیان در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان
پته دوزی _ خانم سرخوشیان (8)
08':36''
15846 0
پته دوزی _ خانم سرخوشیان (8)
کانال :
ادامه آموزش هنر پته دوزی توسط خانم سرخوشیان در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان
پته دوزی _ خانم سرخوشیان (7)
10':42''
8716 0
پته دوزی _ خانم سرخوشیان (7)
کانال :
ادامه آموزش هنر پته دوزی توسط خانم سرخوشیان در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان
پته دوزی _ خانم سرخوشیان (6)
11':56''
6993 0
پته دوزی _ خانم سرخوشیان (6)
کانال :
ادامه آموزش هنر پته دوزی توسط خانم سرخوشیان در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان
پته دوزی _ خانم سرخوشیان (5)
12':59''
18169 0
پته دوزی _ خانم سرخوشیان (5)
کانال :
ادامه آموزش هنر پته دوزی توسط خانم سرخوشیان در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان
پته دوزی _ خانم سرخوشیان (4)
09':36''
5739 0
پته دوزی _ خانم سرخوشیان (4)
کانال :
ادامه آموزش هنر پته دوزی توسط خانم سرخوشیان در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان
پته دوزی _ خانم سرخوشیان (3)
11':16''
9752 0
پته دوزی _ خانم سرخوشیان (3)
کانال :
ادامه آموزش هنر پته دوزی توسط خانم سرخوشیان در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان
پته دوزی _ خانم سرخوشیان (2)
12':13''
6807 0
پته دوزی _ خانم سرخوشیان (2)
کانال :
ادامه آموزش هنر پته دوزی توسط خانم سرخوشیان در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان
پته دوزی _ خانم سرخوشیان (1)
14':21''
9107 0
پته دوزی _ خانم سرخوشیان (1)
کانال :
آموزش هنر پته دوزی توسط خانم سرخوشیان در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان
سرمه دوزی _ خانم سرخوشیان (5)
10':20''
10287 0
سرمه دوزی _ خانم سرخوشیان (5)
کانال :
ادامه آموزش هنر سرمه دوزی توسط خانم سرخوشیان در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان
سرمه دوزی _ خانم سرخوشیان (4)
13':49''
14916 0
سرمه دوزی _ خانم سرخوشیان (4)
کانال :
ادامه آموزش هنر سرمه دوزی توسط خانم سرخوشیان در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان
سرمه دوزی _ خانم سرخوشیان (3)
10':16''
6252 0
سرمه دوزی _ خانم سرخوشیان (3)
کانال :
ادامه آموزش هنر سرمه دوزی توسط خانم سرخوشیان در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان
سرمه دوزی _ خانم سرخوشیان (2)
13':57''
5010 0
سرمه دوزی _ خانم سرخوشیان (2)
کانال :
ادامه آموزش هنر سرمه دوزی توسط خانم سرخوشیان در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان
سرمه دوزی _ خانم سرخوشیان (1)
09':25''
7025 0
سرمه دوزی _ خانم سرخوشیان (1)
کانال :
آموزش هنر سرمه دوزی توسط خانم سرخوشیان در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان
زرک دوزی
12':07''
12824 0
زرک دوزی
کانال :
آموزش زرک دوزی توسط خانم سرخوشیان در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان
انداختن الگو روی ترمه
16':50''
53454 0
انداختن الگو روی ترمه
کانال :
طرز انداختن الگو روی ترمه توسط خانم سرخوشیان در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان
دوخت نیم دایره
12':31''
9920 0
دوخت نیم دایره
کانال :
آموزش دوخت نیم دایره در هنر سرمه دوزی توسط خانم سرخوشیان در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان
یک مدل برگ
06':26''
35057 0
یک مدل برگ
کانال :
آموزش یک مدل برگ در هنر سرمه دوزی توسط خانم سرخوشیان در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان
دوخت اریب
06':39''
7763 0
دوخت اریب
کانال :
آموزش دوخت اریب در هنر سرمه دوزی توسط خانم سرخوشیان در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان
دوخت يک سوم
09':13''
4472 0
دوخت يک سوم
کانال :
آموزش دوخت یک سوم توسط خانم سرخوشیان در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان
دوخت یک دوم
10':07''
7278 0
دوخت یک دوم
کانال :
آموزش دوخت یک دوم در هنر سرمه دوزی توسط خانم سرخوشیان در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان
آموزش اولیه سرمه دوزی
10':45''
357069 0
آموزش اولیه سرمه دوزی
کانال :
آموزش اولیه سرمه دوزی توسط خانم سرخوشیان در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان
آموزش شفق دوزی
09':39''
19812 0
آموزش شفق دوزی
کانال :
آموزش شفق دوزی توسط خانم سرخوشیان در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان
منجوق دوزی
04':21''
80794 0
منجوق دوزی
کانال :
آموزش دوخت منجوق دوزی در هنر سرمه دوزی توسط خانم سرخوشیان در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان
ساقه دوزی یک سوم
11':22''
18974 0
ساقه دوزی یک سوم
کانال :
آموزش ساقه دوزی یک سوم در هنر سرمه دوزی توسط خانم سرخوشیان در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان
ساقه دوزی یک دوم
10':38''
12654 0
ساقه دوزی یک دوم
کانال :
آموزش ساقه دوزی یک دوم توسط خانم سرخوشیان در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان
گل سر پروانه
05':37''
28857 0
گل سر پروانه
کانال :
آموزش گل سر پروانه توسط خانم سرخوشیان در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان
پاپیون روی کفش
05':24''
9315 0
پاپیون روی کفش
کانال :
آموزش ساخت پاپیون روی کفش توسط خانم سرخوشیان در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان
شفق دوزی 2
11':19''
21665 0
شفق دوزی 2
کانال :
آموزش شفق دوزی توسط خانم سرخوشیان در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان