خاطرات مشترک

جستجو

خاطرات مشترک

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
خاطرات محمد رجبی
18':38''
4343 0
خاطرات محمد رجبی
کانال :
مستند " خاطرات مشترک " ، خاطرات آقای محمد رجبی از دوران مبارزه خود علیه رژیم شاهنشاهی پهلوی از زبان خود ایشان .
خاطرات آقای مصطفی قره چائی - قسمت اول
12':38''
4134 0
خاطرات آقای مصطفی قره چائی - قسمت اول
کانال :
قسمت اول از خاطرات دوران مبارزه آقای مصطفی قره چائی علیه رژیم شاهنشاهی پهلوی ، از برنامه ی " خاطرات مشترک " پخش شده از شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی .
خاطرات آقای مصطفی قره چائی - قسمت دوم
13':20''
4085 0
خاطرات آقای مصطفی قره چائی - قسمت دوم
کانال :
قسمت دوم از خاطرات دوران مبارزه آقای مصطفی قره چائی علیه رژیم شاهنشاهی پهلوی ، از برنامه ی " خاطرات مشترک " پخش شده از شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی .
خاطرات آقای محمود رضوی - قسمت اول
14':45''
4522 0
خاطرات آقای محمود رضوی - قسمت اول
کانال :
قسمت اول از بیان خاطرات دوران مبارزه سیاسی آقای محمود رضوی، از زبان خود ایشان، همراه با تصاویری بازسازی شده از شکنجه های ایشان توسط ساواک از برنامه ی " خاطرات مشترک " پخش شده از شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی .
خاطرات آقای محمود رضوی - قسمت دوم
14':06''
4765 0
خاطرات آقای محمود رضوی - قسمت دوم
کانال :
قسمت دوم از بیان خاطرات دوران مبارزه سیاسی آقای محمود رضوی، از زبان خود ایشان، همراه با تصاویری بازسازی شده از شکنجه های ایشان توسط ساواک از برنامه ی " خاطرات مشترک " پخش شده از شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی .
خاطرات سید علی موسوی گرمارودی - قسمت دوم
14':40''
4694 0
خاطرات سید علی موسوی گرمارودی - قسمت دوم
کانال :
قسمت دوم از بیان خاطرات دوران مبارزه سیاسی سید علی موسوی گرمارودی علیه رژیم پهلوی، از زبان خود ایشان، همراه با تصاویری بازسازی شده از شکنجه های ساواک از برنامه ی " خاطرات مشترک " پخش شده از شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی .
خاطرات آقای جواد کریم زادگان - قسمت اول
14':17''
6711 0
خاطرات آقای جواد کریم زادگان - قسمت اول
کانال :
برنامه ی " خاطرات مشترک " ، پخش شده از شبکه 2 سیما . خاطرات دوران مبارزه سیاسی آقای جواد کریم زادگان علیه رژیم شاهنشاهی پهلوی، از زبان خود ایشان ، همراه با تصاویر باز سازی شده .
خاطرات آقای جواد کریم زادگان - قسمت دوم
14':25''
6163 0
خاطرات آقای جواد کریم زادگان - قسمت دوم
کانال :
برنامه ی " خاطرات مشترک " ، پخش شده از شبکه 2 سیما . خاطرات دوران مبارزه سیاسی آقای جواد کریم زادگان علیه رژیم شاهنشاهی پهلوی، از زبان خود ایشان ، همراه با تصاویر باز سازی شده .
خاطرات آقای محمد جهان بین - قسمت اول
11':49''
3883 0
خاطرات آقای محمد جهان بین - قسمت اول
کانال :
برنامه ی " خاطرات مشترک " پخش شده از شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی . قسمت اول از خاطرات دوران مبارزه سیاسی آقای محمد جهان بین علیه رژیم شاهنشاهی پهلوی ، از زبان خود ایشان .
خاطرات آقای محمد جهان بین - قسمت دوم
12':33''
3017 0
خاطرات آقای محمد جهان بین - قسمت دوم
کانال :
برنامه ی " خاطرات مشترک " پخش شده از شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی . قسمت دوم از خاطرات آقای محمد جهان بین از دوران شکنجه های سخت ایشان در زندان ساواک، همراه با تصاویر باز سازی شده .
خاطرات آقای سید احمد هاشمی نژاد - قسمت اول
14':18''
1946 0
خاطرات آقای سید احمد هاشمی نژاد - قسمت اول
کانال :
برنامه ی " خاطرات مشترک " پخش شده از شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی . قسمت اول از خاطرات حجه الاسلام سید احمد هاشمی نژاد از دوران مبارزه ایشان علیه رژیم شاهنشاهی ، از زبان خود ایشان .
خاطرات آقای سید احمد هاشمی نژاد - قسمت دوم
14':51''
2926 0
خاطرات آقای سید احمد هاشمی نژاد - قسمت دوم
کانال :
برنامه ی " خاطرات مشترک " پخش شده از شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی . قسمت دوم از خاطرات دوران مبارزه سیاسی حجه الاسلام سید احمد هاشمی نژاد علیه رژیم شاهنشاهی و توصیف شکنجه های خاص ایشان از جانب ساواک، از زبان خودشان.
خاطرات آقای جلال رفیع - بخش اول
13':16''
4238 0
خاطرات آقای جلال رفیع - بخش اول
کانال :
برنامه ی " خاطرات مشترک " پخش شده از شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی . قسمت اول از خاطرات آقای " جلال رفیع " از دوران مبارزه و بیان نحوه دستگیری ایشان توسط ساواک، همراه با تصاویر باز سازی شده .
خاطرات آقای جلال رفیع - بخش دوم
13':43''
2790 0
خاطرات آقای جلال رفیع - بخش دوم
کانال :
برنامه ی " خاطرات مشترک " پخش شده از شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی . قسمت دوم از خاطرات آقای جلال رفیع از دوران شکنجه های سخت ایشان در زندان ساواک، همراه با تصاویر باز سازی شده . « انتظار شکنجه از خود شکنجه شدن بد تر است ».
خاطرات دکتر سید محمد میلانی - قسمت  اول
12':54''
4301 0
خاطرات دکتر سید محمد میلانی - قسمت اول
کانال :
برنامه ی " خاطرات مشترک " پخش شده از شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی . قسمت اول از خاطرات دکتر سید محمد میلانی از دوران مبارزه علیه رژیم شاهنشاهی، از زبان خود ایشان، همراه با تصاویر بازسازی شده از نحوه شکنجه ایشان در زندان ساواک . .
خاطرات دکتر سید محمد میلانی - قسمت دوم
13':08''
962 0
خاطرات دکتر سید محمد میلانی - قسمت دوم
کانال :
برنامه ی " خاطرات مشترک " پخش شده از شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی . قسمت دوم از خاطرات دکتر سید محمد میلانی از دوران مبارزه علیه رژیم شاهنشاهی، از زبان خود ایشان، همراه با تصاویر بازسازی شده از نحوه شکنجه ایشان در زندان ساواک .
زهری تلخ تر از سیانور
14':50''
2425 0
زهری تلخ تر از سیانور
کانال :
قسمت سوم از خاطرات دوران سخت مبارزات آقای عزت الله شاهی با موضوع بیان نحوه دستگیری ایشان و تشریح شکنجه سخت و استثنایی ایشان توسط ساواک .
روزهای بیداری
15':28''
1273 0
روزهای بیداری
کانال :
قسمت اول از خاطرات دوران سخت مبارزه آقای عزت الله شاهی یکی از سر شاخه های مبارزین انقلابی علیه رژیم شاهنشاهی پهلوی از زبان خود ایشان . در این قسمت به تشریح فعالیت های مبارزاتی خاص ایشان پرداخته شده است .
ترورر شعبان بی مخ
14':58''
8488 0
ترورر شعبان بی مخ
کانال :
قسمت دوم از خاطرات دوران سخت مبارزه آقای عزت الله شاهی یکی از سرشاخه های مبارزین انقلابی علیه رژیم شاهنشاهی پهلوی با موضوع تشریح چگونگی ترور شعبان بی مخ توسط او و دیگر فعالیت های ایشان تا قبل از دستگیری توسط ساواک .
خاطرات سید علی موسوی گرمارودی - قسمت اول
14':40''
1962 0
خاطرات سید علی موسوی گرمارودی - قسمت اول
کانال :
برنامه ی " خاطرات مشترک " پخش شده از شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی . قسمت اول از بیان خاطرات دوران مبارزه سیاسی " سید علی موسوی گرما رودی " علیه رژیم پهلوی ، از زبان خود ایشان ، همراه با تصاویری بازسازی شده از شکنجه های ساواک .
خاطرات خانم بتول غفاری - قسمت دوم
12':14''
9567 0
خاطرات خانم بتول غفاری - قسمت دوم
کانال :
قسمت دوم از خاطرات خانم " بتول غفاری " فرزند " آیت الله حسین غفاری " از دوران اسارت و شکنجه ایشان به دست ساواک ، از زبان خودشان، همراه با تصاویری بازسازی شده .
خاطرات خانم بتول غفاری - قسمت اول
12':55''
5575 0
خاطرات خانم بتول غفاری - قسمت اول
کانال :
قسمت اول از خاطرات خانم " بتول غفاری " فرزند " آیت الله حسین غفاری " از دوران اسارت و شکنجه ایشان به دست ساواک ، از زبان خودشان، همراه با تصاویری بازسازی شده .
خاطرات تبعید
14':28''
1542 0
خاطرات تبعید
کانال :
قسمت دوم از خاطرات آیت الله مهدوی کنی از زندان و شکنجه های ساواک در حق ایشان ، همراه با تصاویری بازسازی شده .
روز های مبارزه
15':17''
785 0
روز های مبارزه
کانال :
قسمت اول از خاطرات مبارزات آیت الله مهدوی کنی ، از ابتدای مبارزه تا تبعید به بوکان .
دراکولای مخوف
06':06''
1866 0
دراکولای مخوف
کانال :
بیان خصوصیات اخلاقی «حسینی» یکی از مخوف ترین شکنجه گران ساواک و تشریح نحوه برخورد او با مبارزین انقلاب، از زبان برخی مبارزین شکنجه شده .
هوس بازی های حمید پهلوی
02':21''
13083 0
هوس بازی های حمید پهلوی
کانال :
کشتن یک زن توسط حمید رضا پهلوی هوسباز (برادر محمد رضا شاه ) از ترس به دنیا آمدن فرزند نامشروع از او و سکوت سلطنت از افشای هویت عاملین این فاجعه، همراه با اسناد محرمانه ارائه شده توسط ساواک .
گرگی به نام آرش
05':55''
15906 0
گرگی به نام آرش
کانال :
نکاتی در مورد سابقه " فریدون توانگری " ، معروف به آرش ( یکی از خشن ترین شکنجه گران ساواک ) همراه با اعترافات او از نحوه شکنجه زندانیان انقلابی .
اشرف قاچاقچی
01':18''
4412 0
اشرف قاچاقچی
کانال :
سوء استفاده اشرف پهلوی از وجهه حکومتی خود در وارد کردن هروئین به ایران ، همراه با نمایش اسناد محرمانه ارائه شده توسط ساواک.
لحظات قبل از عروج
04':15''
997 0
لحظات قبل از عروج
کانال :
بیان گوشه ای از روزهای پایانی زندگی دکتر لبافی نژاد در زندان ساواک ، از زبان " جلال رفیع " ، یکی از زندانیان مبارز انقلاب .
پاهای رنجور اما استوار
02':42''
1217 0
پاهای رنجور اما استوار
کانال :
خاطره ای از خانم " شهین دخت جعفری " مبارز قبل از انقلاب ، « هر روز به دلیل شکنجه زیاد کم توان تر می شد » به طوری که ... .