انیمیشن قصه های قرآن

جستجو

انیمیشن قصه های قرآن

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
هپلی هپو و خاله بزی؛ شهر قصه
10':25''
0 0
هپلی هپو و خاله بزی؛ شهر قصه
کانال :
هپلی هپو توی جنگه یه بچه غول تنبله دلش می خواد که تنهایی چیکار کنه لالایی کنه، یه روز مامان غوله گفت ای هپلی بیا کفشاتو بپوش و برو خاله بزی رو بدوش؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت هپلی هپو و خاله بزی.
نوک به کدو؛ شهر قصه
06':20''
0 0
نوک به کدو؛ شهر قصه
کانال :
یه کدو بود گرد و قلمه، افتاده بود روی زمین خاله بغ بغو نوک زد به کدو هر کاری کرد نوکش از کدو نر نیامد خاله بغ بغو نوک به کدو پرید توی هوا؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت نوک به کدو.
هپلی هپو توی مزرعه؛ شهر قصه
10':51''
0 0
هپلی هپو توی مزرعه؛ شهر قصه
کانال :
هپلی هپو توی مزرعه، کدو شد خونه ای برای موشی، اردک خانم با بچه ها، یه کدو برداشت و گفت، من می تونم کدو رو خالی کنم ، اونو حوض آبی کنم؛؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت آش غول.
گیلی گیلی توی سایه؛ شهر قصه
09':23''
0 0
گیلی گیلی توی سایه؛ شهر قصه
کانال :
گیلی گیلی یه فیل بود خیلی خیلی چاق و بزرگ بود، هوا گرم بود دنبال یه سایه می گشت؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت آش غول.
آش غول؛ شهر قصه
06':04''
0 0
آش غول؛ شهر قصه
کانال :
آقا غول می خواست آش بپزه اما قابلمه نداشت رفت یه کوه آتشفشان برداشت گفت این هم قابلمه مشغول آشپزی بود که خوابش برد و نزدیک بود آش سر بره که بابا برفی دید؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت آش غول.
شما یه بچه گم نکردید؛ شهر قصه
06':20''
5 0
شما یه بچه گم نکردید؛ شهر قصه
کانال :
جوجه تیغی و بچه اش باهم رفته بودند بیرون جوجه تیغی خیلی بازیگوش بود قل می خورد و می رفت تا مامانش بیاد اما یهو دید که مادرش نیامد؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت شما یه بچه گم نکردید.
داستان گاو بزرگ بزرگ؛ کارتون شهر قصه
05':52''
0 0
داستان گاو بزرگ بزرگ؛ کارتون شهر قصه
کانال :
یه گاو بود بزرگ خیلی بزرگ وقتی که داد می زد همه ازش می ترسیدن گاو بزرگ از اینکه همه ازش می ترسیدن خوشش می اومد بخاطر همین هم می خواست بزرگ و بزرگ بشه پس یه روز رفت به جنگل؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت گاو بزرگ بزرگ.
نیمکت پیر؛ شهر قصه
05':55''
0 0
نیمکت پیر؛ شهر قصه
کانال :
بابای مدرسه یه روز اومد و به نیمکت پیر یه برگه داد برگه بازنشستگی یعنی اینکه دیگه باید از اینجا بری و اومد اونو برد یه وانت دم درب مدرسه بود؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت نیمکت پیر.
گیلی گیلی خوابش میاد؛ شهر قصه
08':16''
0 0
گیلی گیلی خوابش میاد؛ شهر قصه
کانال :
گیلی گیلی زیر درخت خوابیده بود میمونهای دم گلی اومدند گفتند بیا باهم بازی کنیم اما نرفت؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت بال بال بازی.
کارتون شهر قصه این قسمت اردک کوچولو
05':42''
5 0
کارتون شهر قصه این قسمت اردک کوچولو
کانال :
اردک کوچولو گم شده بود گریه می کرد بال بال می زد تا خانم مرغه اونو پیدا کرد و به خونش برد؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت بال بال بازی.
انیمیشن شهر قصه این قسمت هپلی هپو غول تنبل
05':49''
0 0
انیمیشن شهر قصه این قسمت هپلی هپو غول تنبل
کانال :
هپلی هپو توی جنگله اون یه غول تنبله، گفت سیب بالای درخته، چیدن اون خیلی سخته؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت هپلی هپو و سیب.
حالا چی بسازم؛ شهر قصه
09':39''
0 0
حالا چی بسازم؛ شهر قصه
کانال :
علی دستش شکسته بود اما باید در کلاس کاردستی درست کنه اما فکر می کرد دیگه نمیشه که محمد بهش زنگ زد گفت نگران بناش من کمک ات می کنم؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت حالا چی بسازم؟
خوش آمدی آدم برفی؛ شهر قصه
08':21''
10 0
خوش آمدی آدم برفی؛ شهر قصه
کانال :
بچه ها بعد از درست کردن آدم برفی دست می زدند و می خندیند اما حمید غمگین بود، آخه مادرش مریض شده بود؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت خوش آمدی آدم برفی.
خاله باف باف؛ شهر قصه
07':08''
5 0
خاله باف باف؛ شهر قصه
کانال :
کتاب شعر کودکانه خاله باف باف؛ جوجه نازنینم ببافم یا نبافم، چرا نبافی بباف و بباف؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت خاله باف باف.
کارتون شهر قصه؛ حالا چیکار کنم؟
09':48''
10 0
کارتون شهر قصه؛ حالا چیکار کنم؟
کانال :
علی که پدرش به یک نابینا کمک کرده بود که از خیابان رد بشه خواست که ادای اون فرد نابینا رو در بیار پس چشم هاشو بست؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت حالا چه کار کنم؟
انمیشن شهر قصه؛ این قسمت سرما
08':43''
5 0
انمیشن شهر قصه؛ این قسمت سرما
کانال :
قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت چقدر سرده.
بیب برو کنار؛ شهر قصه
06':44''
0 0
بیب برو کنار؛ شهر قصه
کانال :
علی به حرف باباش گوش نکرد و با حواس پرتی از خیابان رد شد که یکدفعه صدای ترمز ماشینی بلند شد و؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت بیب برو کنار
بازی و باغ سیب؛ شهر قصه
07':54''
0 0
بازی و باغ سیب؛ شهر قصه
کانال :
علی که دلش برای پدربزرگش خیلی تنگ شده و باغ سیب شون با پدرش به ده میره؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت بازی و باغ سیب.
چرا خدا به شتر کوهان داده؟ کارتون قصه های قرآنی شهر قصه
07':45''
0 0
چرا خدا به شتر کوهان داده؟ کارتون قصه های قرآنی شهر قصه
کانال :
الاغه به شتر گفت: آخه این کوهانها به چه درد می خوره شتر برای جواب نقشه ای کشید تا بتونه خوب جواب الاغ رو بده که؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت چرا خدا به شتر کوهان داده؟
چرا خدا به لاکپشت لاک داده؟ | شهر قصه
06':39''
0 0
چرا خدا به لاکپشت لاک داده؟ | شهر قصه
کانال :
لاکپشت که خیلی گرمش شده بود توی آب پرید بعد هم غذا خورد و با حیوونای جنگل حرف زد و هر کدام از پناهگاه خودش گفت تا نوبت به لاکپشت رسید؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت چرا خدا به لاکپشت لاک داده؟
درختی که خوابش می آمد؛ شهر قصه
07':29''
5 0
درختی که خوابش می آمد؛ شهر قصه
کانال :
شب یلدا بود درخت قصه ما خیلی خوابش می اومد اما پیشی می خاست حتما قصه گوش بده؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت درختی که خواب می آمد.
چرا خدا به کبوترها نوک داده؛ شهر قصه
07':13''
0 0
چرا خدا به کبوترها نوک داده؛ شهر قصه
کانال :
هر روز تمرین پرواز زیر نظر مادر کبوترها ادامه داشت و جوجه بهتر یاد می گرفتد یه روز جوجه گفت: برای چه ما مثل حیوونای دیگه دهان نداریم نوک داریم؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت چرا خدا به کبوترها نوک داده.
چرا خدا به فیل خرطوم داده؛ شهر قصه
07':07''
0 0
چرا خدا به فیل خرطوم داده؛ شهر قصه
کانال :
میمونک قصه ما توی جنگل فیل بزرگ رو دید گفت: چه قوی و بزرگ اما اون خرطوم به چه درد شما می خوره؟ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت چرا خدا به فیل خرطوم داده.
چرا خدا به گاو دم داده؛ شهر قصه
07':11''
0 0
چرا خدا به گاو دم داده؛ شهر قصه
کانال :
خرگوشی براش سوال پیش اومد آخه گاو به این بزرگی چرا باید دم داشته باشه؟ بعدش فهمید که؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت چرا خدا به گاو دم داده.
خاله پیره و خاله پیرتره؛ شهر قصه
07':24''
30 0
خاله پیره و خاله پیرتره؛ شهر قصه
کانال :
دو تا خاله بودن یکی پیر و یکی پیرتر که یکی درخت سیبش کم ثمرتر بود خونه اش کوچکتر بود و همینطور باغچه اش که هر روز با هم دیگه اونها را عوض کردند تا اینکه؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت شکلات خرمالویی.
شکلات خرمالویی؛ شهر قصه
09':01''
36 0
شکلات خرمالویی؛ شهر قصه
کانال :
آقا کسری که شکلات خیلی دوست داره و ملچ ملچ اونها را می خورده اما نظافت رو رعایت نمی کنه؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت شکلات خرمالویی.
کارتون داستان پری پرتقالی؛ انیمیشن شهر قصه
09':49''
5 0
کارتون داستان پری پرتقالی؛ انیمیشن شهر قصه
کانال :
درخت پرتقال خواب دید که یک پری شده و دو تا بال داره و به همه میوه میوه می ده وقتی از خواب بیدار شد تصمیم گرفت همونجور باشه؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت پری پرتقالی.
داستان آسمان آبی؛ کارتون شهر قصه
09':02''
15 0
داستان آسمان آبی؛ کارتون شهر قصه
کانال :
کوه یه ابر رو از آسمون برداشت و مثل شال گردن به گردنش پیچید و اونو پس نداد گفت: این مال خودمه آسمون زیاد داره هرچی گل ها و بزها و ابرها گفتند گوش نکرد تا اینکه ابرها یه کاری کردند؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت آبی.
بچه گرگ نازنین؛ شهر قصه
10':12''
0 0
بچه گرگ نازنین؛ شهر قصه
کانال :
بچه گرگ دوست داشت قصه بشنوه اما مامانش وقت نداره راه افتاد و رفت و رفت تا به عمو جغده رسید تا مامانش بشه؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت بچه گرگ نازنین
قصه کودکانه قایم موشک بازی فرشته ها
06':39''
0 0
قصه کودکانه قایم موشک بازی فرشته ها
کانال :
داستان قایم موشک بازی درباره بازی فرشته هاست که پریچهر چشم می ذاره و همه رو پیدا می کنه غیر از پری ریزه؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت قایم موشک بازی