معدن

جستجو

معدن

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
بررسی ثروت های هنگفت معدنی افغانستان
05':02''
0 0
بررسی ثروت های هنگفت معدنی افغانستان
کانال :
افغانستان گلستان معادن و ذخایر معدنی است که کشورهایی سخت به دنبال تصاحب آن هستند از جمله عنصر لیتیوم که آینده پیشرفت دنیا در گرو این ماده سبز است.