يکشنبه 12 بهمن 1393 - 11 ربيع الثاني 1436 - 1 فوريه 2015
آموزش تصویری مناسک حج
وقوف در عرفات
00':00''
وقوف در عرفات
کانال :
3521 11
سرزمین منا
04':51''
سرزمین منا
کانال :
3368 9
معنای تنظیف و احرام
02':03''
معنای تنظیف و احرام
کانال :
2075 4
احرام حج تمتع
04':09''
احرام حج تمتع
کانال :
2462 5
اعمال پایانی حج تمتع
00':00''
اعمال پایانی حج تمتع
کانال :
3669 4
اعمال حج تمتع - قسمت اول
00':00''
اعمال حج تمتع - قسمت اول
کانال :
2356 7
اعمال حج تمتع - قسمت دوم
00':00''
اعمال حج تمتع - قسمت دوم
کانال :
1867 4
مناسک حج (اعمال منا)
00':00''
مناسک حج (اعمال منا)
کانال :
2157 8
مناسک حج (وقوف درعرفات)
00':00''
مناسک حج (وقوف درعرفات)
کانال :
1454 3
مناسک حج (طواف ونماز طواف)
00':00''
مناسک حج (طواف ونماز طواف)
کانال :
1549 5
مناسک حج (طواف)
00':00''
مناسک حج (طواف)
کانال :
1703 6
مناسک حج (محرمات احرام)
00':00''
مناسک حج (محرمات احرام)
کانال :
1650 1